Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTINGUTS FONAMENTALS EN HISTÒRIA ANTIGA: POLÍTICA I CULTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Contexto temporal: El mundo antiguo mediterráneo desde la época arcaica griega al Bajo Imperio romano

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT2 : Definir i planificar estudis sobre temes concrets i de projectes de recerca.
 • CT3 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la cerca bibliogràfica i l'execució de projectes d'estudi i recerca.

 

Competències generals

 • CG10 : Exposar i defensar en públic idees i treballs elaborats.
 • CG3 : Expressar per escrit i amb precisió coneixements, arguments i raonaments referents a les èpoques prehistòrica, antiga i medieval.
 • CG4 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la recerca històrica del món mediterrani fins a l'edat mitjana.
 • CG5 : Analitzar amb rigor i esperit crític la literatura científica relacionada amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG6 : Contrastar críticament des d'una perspectiva de gènere les fonts històriques.
 • CG7 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la cerca, l'anàlisi i el tractament de la documentació històrica.
 • CG8 : Ser capaç de treballar cooperativament, per tal d'adquirir i aplicar els coneixements dels períodes històrics.
 • CG9 : Utilitzar amb propietat la terminologia i el vocabulari específics de la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer les tendències historiogràfiques de la recerca sobre política, economia, societat i cultura en la prehistòria i protohistòria.
 • CE16 : Llegir i interpretar textos de fonts epigràfiques, numismàtiques i paleogràfiques.
 • CE17 : Plantejar hipòtesis a partir de la lectura de textos i de l'anàlisi de documentació històrica referida a la prehistòria.
 • CE18 : Plantejar hipòtesis a partir de la lectura de textos i de l'anàlisi de documentació històrica referida a l'antiguitat.
 • CE19 : Plantejar hipòtesis a partir de la lectura de textos i de l'anàlisi de documentació històrica referida a l'edat mitjana.
 • CE2 : Conèixer els corrents historiogràfics de la recerca sobre política, economia, societat i cultura en l'antiguitat.
 • CE3 : Conèixer les línies historiogràfiques de la recerca sobre política, economia, societat i cultura en l'edat mitjana.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories i els mètodes propis de l'estudi de la història antiga.
 • Conèixer les tècniques de recerca aplicades a l'estudi de societats antigues.
 • Utilitzar les fonts documentals, iconogràfiques, epigràfiques i numismàtiques relatives a l'antiguitat.
 • Aprendre a dissenyar projectes de recerca per a analitzar societats de l'antiguitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Conseguir una formación adecuada del alumnado en temas de política y cultura del Mediterráneo antiguo.

 

 

Dades generals

Codi: 49803
Professor/a responsable:
ABASCAL PALAZON, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA LLATINA
  Crèdits teòrics: 0,2
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix