Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIES, MÈTODES I TÈCNIQUES DE RECERCA EN ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA I PROTOHISTÒRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Teorías, Métodos y Técnicas de investigación en Arqueología Prehistórica y Protohistórica tiene como objetivo formar al alumnado en tres ámbitos de investigación concretos. En primer lugar, en el de las ciencias auxiliares para el estudio de la Prehistoria, como son la Geoarqueología, Arqueobotánica y Arqueozoología. En segundo lugar, en el de la Antropología física y la Paleopatología. Y, finalmente, en el de las técnicas arqueométricas aplicadas al estudio de los materiales prehistóricos, prestando una especial atención a la arqueometalurgia.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT2 : Definir i planificar estudis sobre temes concrets i de projectes de recerca.
 • CT3 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per a la cerca bibliogràfica i l'execució de projectes d'estudi i recerca.

 

Competències generals

 • CG10 : Exposar i defensar en públic idees i treballs elaborats.
 • CG3 : Expressar per escrit i amb precisió coneixements, arguments i raonaments referents a les èpoques prehistòrica, antiga i medieval.
 • CG4 : Utilitzar mètodes i tècniques per a la iniciació a la recerca històrica del món mediterrani fins a l'edat mitjana.
 • CG5 : Analitzar amb rigor i esperit crític la literatura científica relacionada amb la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.
 • CG6 : Contrastar críticament des d'una perspectiva de gènere les fonts històriques.
 • CG7 : Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la cerca, l'anàlisi i el tractament de la documentació històrica.
 • CG8 : Ser capaç de treballar cooperativament, per tal d'adquirir i aplicar els coneixements dels períodes històrics.
 • CG9 : Utilitzar amb propietat la terminologia i el vocabulari específics de la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Conèixer les tendències historiogràfiques de la recerca sobre política, economia, societat i cultura en la prehistòria i protohistòria.
 • CE16 : Llegir i interpretar textos de fonts epigràfiques, numismàtiques i paleogràfiques.
 • CE17 : Plantejar hipòtesis a partir de la lectura de textos i de l'anàlisi de documentació històrica referida a la prehistòria.
 • CE18 : Plantejar hipòtesis a partir de la lectura de textos i de l'anàlisi de documentació històrica referida a l'antiguitat.
 • CE19 : Plantejar hipòtesis a partir de la lectura de textos i de l'anàlisi de documentació històrica referida a l'edat mitjana.
 • CE2 : Conèixer els corrents historiogràfics de la recerca sobre política, economia, societat i cultura en l'antiguitat.
 • CE3 : Conèixer les línies historiogràfiques de la recerca sobre política, economia, societat i cultura en l'edat mitjana.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories i els mètodes propis de l'estudi de la prehistòria.
 • Conèixer les tècniques de recerca aplicades a l'estudi de societats prehistòriques i protohistòriques.
 • Utilitzar les fonts documentals, iconogràfiques, epigràfiques i numismàtiques relatives a les societats prehistòriques i protohistòriques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

− Conocer las teorías y los métodos propios del estudio de la Prehistoria y la Protohistoria.
− Conocer las técnicas de investigación aplicadas al estudio de sociedades prehistóricas y protohistóricas.
− Manejar las fuentes documentales, iconográficas, epigráficas y numismáticas relativas a las sociedades prehistóricas y protohistóricas

 

 

Dades generals

Codi: 49801
Professor/a responsable:
LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 0,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix