Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura contribuye al perfil del título con la adquisición de conocimientos teórico-prácticos relacionados con las Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica.
La asignatura "Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica" es una asignatura de formación obligatoria a impartir en el tercer semestre del Máster Universitario en Ingeniería Geológica, parte de la base de que los alumnos han adquirido una serie de conocimientos en las asignaturas de los cursos de las titulaciones técnicas que le dan acceso.
Las actividades en las que se dividirá la dedicación presencial del estudiante son seminario teórico-práctico y tutorías grupales. Estas actividades previstas en aula (horas presenciales) más las horas dedicadas por el estudiante en su tiempo de trabajo personal o en grupo (horas no presenciales) pretenden ofrecer al futuro titulado una formación científico-técnica específica dentro del ámbito de la Ingeniería Geológica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (CE)

 • CE : Capacitat per a realitzar i gestionar la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica autònomament, atenent a la transferència de tecnologia i els drets de propietat i de patents.

 

Habilitats/Destreses

 • CB : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.
 • CB : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB : Capacitat per a construir i liderar equips pluridisciplinaris, capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals, i d'adaptar-se als canvis i aplicar tecnologies noves i avançades amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CB : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.
 • CT : Capacitat de treball en equip.
 • CT : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit d'aquesta, així més de les implicacions ètiques i deontològiques que en comporta l'exercici.
 • Capacitat per al projecte, l'execució, la direcció i la inspecció d'obres geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i subterrànies, fonamentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis, a més de fonamentacions d'obres portuàries i marítimes (offshore i inshore).
 • Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, quant al terreny i la fonamentació, incloent l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • Capacitat per a planificar i fer estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Esta asignatura pretende conseguir que el estudiante aprenda los siguientes conocimientos y aptitudes:
1. Introducir al alumno el campo científico-técnico de la Ingeniería Geológica.
2. Conocer el método y ética científica, innovación en el campo de la Ingeniería Geológica.
3. Introducir al alumno en los proyectos de investigación, cuales son las fuentes de información científica.
4. Introducir al alumno en las posibles modalidades de captación de recursos y las empresas de base tecnológica.

 

 

Dades generals

Codi: 49636
Professor/a responsable:
TOMAS JOVER, ROBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix