Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura aporta al alumno las herramientas necesarias sobre los conceptos relacionados con la Dirección de Proyectos y Obras dentro de la Ingeniería Geológica.


Por ello, se analiza la figura del Ingeniero como Consultor encargado de la dirección de proyectos, obras u otros informes técnicos relacionados con la profesión. Por ello se detallan las cuestiones relevantes en términos teóricos y de la práctica profesional que deben ser considerados a la hora de la dirección de proyectos y obras fundamentalmente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-03 : Capacitat per a dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, aplicant criteris de seguretat, gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, sostenibilitat i gestió mediambiental.
 • CE-05 : Capacitat per a dirigir i supervisar tot tipus d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees de coneixement relacionades amb l'enginyeria geològica.
 • CE-06 : Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i subterrànies, fonamentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis (fonamentacions d'obres portuàries i marítimes offshore i inshore).
 • CE-08 : Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • CE-09 : Capacitat per a realitzar estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloent-hi les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny, la fonamentació, l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • CE-11 : Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-12 : Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació d'abocadors controlats, la construcció i segellat d'aquests, el control i tractament de lixiviats i la gestió integral dels processos i instal·lacions afins.
 • CE-14 : Capacitat per a estudiar, concebre, projectar, executar i dirigir obres i estructures sismoresistents, i per a fer estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-03 : Capacitat per a construir i liderar equips pluridisciplinaris, capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals, i d'adaptar-se als canvis i aplicar tecnologies noves i avançades amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CB-04 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.

Comprensió dels múltiples condicionaments tècnics, legals i de la propietat, que es plantegen en el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica. Capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de construcció i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.

Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit d'aquesta, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que en comporta l'exercici.

Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent l'anàlisi i predicció del comportament mecànic, mitjançant l'ús de tècniques d'instrumentació i monitoratge geotècnic, l'elaboració de models geotècnics integrals i la interpretació dels resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.

Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, quant al terreny i la fonamentació, incloent l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Conocer el funcionamiento de los profesionales y empresas que desarrollan su labor profesional dentro del campo de la Consultoría, tanto a nivel de proyecto como de dirección de obra.
 • Conocer normativa específica en relación a proyectos de Ingeniería Geológica.
 • Conocer las funciones y responsabilidades del Director Facultativo de Obras y otras figuras de dirección y seguimiento de proyectos. La nueva figura del Project Manager
 • Conocer nociones sobre dirección y liderazgo de equipos multidisciplinares. 
 • Conocer funcionamiento y pautas para la correcta organización, gestión y dirección de obras de Ingeniería Geológica.
 • Conocer el funcionamiento de técnicas de control económico sobre los proyectos y obras.
 • Conocer el funcionamiento de técnicas de control de programación sobre los proyectos y obras.
 • Conocer técnicas de redacción de informes y estudios técnicos que suelen realizarse dentro de la consultoría de ingeniería geológica.

 

 

;

Dades generals

Codi: 49635
Professor/a responsable:
MARCO AVENDAÑO, ANTONIO JOSE
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix