Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFIGA (SIG), son una herramienta que nos permite trabajar con bases de datos y realizar análisis multicriterio para la toma de decisiones. El proceso de planificación del territorio y la ciudad, supone manejar grandes volúmenes de información gráfica y descriptiva. Los Sistemas de Información Geográfica son la tecnología que nos permite manejar dicha información y su análisis.
Las aplicaciones de los Sistemas de información Geográfica dentro de la Ingeniería pueden ser múltiples: planificación y diseño de obras civiles, gestión de redes de servicios públicos, planes de protección ambiental, ordenamiento de territorial y urbano, riesgos, hidrología,...

La asignatura de SIG es obligatoria y se imparte en el primer semestre del segundo curso del Máster de Ingeniería Geológica

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-06 : Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i subterrànies, fonamentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis (fonamentacions d'obres portuàries i marítimes offshore i inshore).
 • CE-08 : Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • CE-10 : Capacitat per a planificar i realitzar estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.
 • CE-11 : Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-12 : Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació d'abocadors controlats, la construcció i segellat d'aquests, el control i tractament de lixiviats i la gestió integral dels processos i instal·lacions afins.
 • CE-13 : Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara descontaminació de sòls i aqüífers, tractament, protecció i recuperació de gleres, restauració del medi litoral i regeneració de platges i d'entorns geològics degradats.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-03 : Capacitat per a construir i liderar equips pluridisciplinaris, capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives, en contextos nacionals i internacionals, i d'adaptar-se als canvis i aplicar tecnologies noves i avançades amb iniciativa i esperit emprenedor.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Capacitat per a planificar i fer estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Los alumnos han de conocer los fundamentos de un Sistema de Información Geográfica y sus aplicaciones a los estudios urbanos. Han de saber plantear un Proyecto SIG aplicándolo al estudio del desarrollo y planificación urbana y la Ingeniería Civil sostenible.


Al finalizar el curso los alumnos han de ser capaces de realizar un trabajo de aplicación del los Sistemas de Información Geográfica a la Ingeniería con software QGIS

 

 

Dades generals

Codi: 49619
Professor/a responsable:
FERREIRO PRIETO, JUAN IGNACIO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix