Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA GEOLOGICOAMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se imparte en el primer curso (2º semestre) del Máster en Ingeniería Geológica. Tiene por finalidad principal el conocimiento de la afección que las actividades relacionadas con la Ingeniería Geológica pueden causar sobre el medio ambiente. En especial, se trabajará:

 • El proceso legal de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de Obras Civiles.
 • La gestión de residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición.
 • La calidad del agua subterránea y la contaminación de acuíferos y suelos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-05 : Capacitat per a dirigir i supervisar tot tipus d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diverses àrees de coneixement relacionades amb l'enginyeria geològica.
 • CE-06 : Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i subterrànies, fonamentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis (fonamentacions d'obres portuàries i marítimes offshore i inshore).
 • CE-11 : Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • CE-12 : Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació d'abocadors controlats, la construcció i segellat d'aquests, el control i tractament de lixiviats i la gestió integral dels processos i instal·lacions afins.
 • CE-13 : Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara descontaminació de sòls i aqüífers, tractament, protecció i recuperació de gleres, restauració del medi litoral i regeneració de platges i d'entorns geològics degradats.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-04 : Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i prendre decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, amb reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'exercici professional.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria geològica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'assessoria, l'anàlisi, el disseny, el càlcul, el projecte, la planificació, la direcció, la gestió, la construcció, el manteniment, la conservació i l'explotació d'obres, instal·lacions i actuacions en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments tècnics, legals i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica. Capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de construcció i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que es poden realitzar en l'àmbit d'aquesta, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que comporta l'exercici.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer la legislación en materia medioambiental.
 • Comprender las diferentes afecciones que una obra de ingeniería geológica puede producir sobre el medio ambiente e identificar y cuantificar dichas afecciones.
 • Conocer las herramientas de evaluación de impacto ambiental disponibles.
 • Conocer los indicadores ambientales y establecer medidas correctoras encaminadas a minimizar el impacto de las obras ingenieriles.
 • A partir de los conocimientos adquiridos, elaborar las distintas partes de un Estudio de Impacto Ambiental.
 • Conocer los procesos de transporte de contaminantes en medios porosos.
 • Conocer los principales tipos de contaminantes y técnicas existentes para su tratamiento en suelos contaminados y acuíferos.
 • Conocer la legislación vigente en el ámbito de la gestión de residuos de construcción y demolición.
 • A partir de los conocimientos adquiridos, elaborar las distintas partes de un Anejo de Gestión de Residuos.

 

 

Dades generals

Codi: 49618
Professor/a responsable:
VALDES ABELLAN, JAVIER
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix