Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA DEL SÒL AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura aporta al alumno los conocimientos y herramientas necesarias para la aplicacion de: diferentes modelos constitutivos del terreno, las leyes de comportamiento de suelos semisaturados, teoría de flujo en medios porosos, teoría de la consolidación y dinámica de suelos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-02 : Coneixement adequat d'aspectes científics i tecnològics avançats de la mecànica dels sòls i de les roques.
 • CE-08 : Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i predicció del comportament mecànic mitjançant tècniques de prospecció geofísica, instrumentació i monitoratge geotècnic, i capacitat per elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-02 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB-05 : Capacitat de comunicació i síntesi d'idees complexes en l'àmbit de l'enginyeria i pel que fa als coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, tant en àmbits nacionals com internacionals.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a assessorar, analitzar, dissenyar, calcular, projectar, planificar, dirigir, gestionar, construit, mantindre, conservar i explotar obres, instal·lacions i actuacions fetes en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que es poden fer en l'àmbit d'aquesta, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que comporta.
 • Capacitat per a planificar i realitzar estudis hidrològics i hidrogeològics, a més de dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, gestionar-les, explorar-les, investigar-les i explotar-les.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Profundizar en los diferentes modelos constitutivos del terreno existentes.

- Conocer las leyes de comportamiento de suelos semisaturados.

- Profundizar en la teoría de flujo en medios porosos.

- Profundizar en la teoría de la consolidación.

- Conocer los fundamientos de la dinámica de suelos.

 

 

Dades generals

Codi: 49613
Professor/a responsable:
PASTOR NAVARRO, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix