Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El conocimiento del comportamiento mecánico de los materiales, no solo en régimen elástico lineal, sino también bajo otras situaciones, es la base fundamental para entender el comportamiento del terreno y las construcciones que apoyan sobre él, así como para poder analizar la capacidad portante del mismo bajo diferentes condiciones de carga. En construcciones geotécnicas como pueden ser cimentaciones profundas, perforaciones, túneles, muros de contención, etc., es necesario conocer el estado tensional y deformacional tanto de los materiales que se sustentan como los que los sustentan, con el fin de evaluar los estados límites de servicio tanto a corto como a largo plazo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE-01 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió. Capacitat per a interpretar-ne els resultats obtinguts en el context de l'enginyeria geològica.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB-01 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB-06 : Tenir les habilitats d'aprenentatge autònom, per a mantenir i millorar les competències de l'enginyeria geològica que permeten el desenvolupament continu de la professió.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT-02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT-03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Dar a conocer al estudiante el comportamiento elástico básico de los materiales relacionados con la Ingeniería Geológica.

Dar a conocer las técnicas usuales de matemáticas para analizar el comportamiento mecánico de estos materiales.
Plantear las leyes de comportamiento reológico de los materiales para modelizaciones unidimensionales.
Plantear las ecuaciones generales de la plasticidad mono y tridimensional para los materiales relacionados con la Ingeniería Geológica.

 

 

Dades generals

Codi: 49600
Professor/a responsable:
FERRER CRESPO, MARIA BELEN
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix