Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELITZACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA CIVIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El papel de las matemáticas ha sido, y sigue siendo, motivo de discusión en cuanto a su contenido y metodología didáctica. Una idea ampliamente aceptada es que la función de las matemáticas en las carreras técnicas y en la ciencia en general, consiste en proporcionar un modelo matemático del problema técnico o científico a tratar. Por tanto, el aprendizaje de esta disciplina debe orientarse de forma que proporcione:

a) La capacidad de formular dicho modelo matemático, empezando por la propia descripción del problema en términos matemáticos.

b) La capacidad de análisis y resolución del modelo, bien sea por métodos analíticos, numéricos, estadísticos, etc.

c) La interpretación y discusión de los resultados obtenidos.

Actualmente nadie se atrevería a dudar de la utilidad de este tipo de representaciones de situaciones técnicas o científicas a partir de los modelos que proporciona la matemática.

Dentro del ámbito de la Ingeniería Civil, esta asignatura aporta al alumno las herramientas básicas necesarias para modelizar problemas matemáticamente. Fundamentalmente a través del uso de modelos numéricos basados en el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G01 : Capacitació cientificotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • G02 : Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra pública i capacitat per a establir-hi diverses alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de la construcció i emprant els mètodes i tecnologies més adequats (tradicionals i innovadors), amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.

 

Competències específiques (CE)

 • CE01 : Capacitat per a abordar i resoldre problemes matemàtics avançats d'enginyeria, des del plantejament del problema fins al desenvolupament de la formulació i la implementació en un programa d'ordinador, i, en particular, capacitat per a formular, programar i aplicar models analítics i numèrics avançats de càlcul, projecte, planificació i gestió, a més de capacitat per a interpretar els resultats obtinguts, en el context de l'enginyeria civil.
 • CE02 : Comprensió i domini de les lleis de la termomecànica dels medis continus i capacitat per a aplicar-les en àmbits propis de l'enginyeria, com ara la mecànica de fluids, la mecànica de materials, la teoria d'estructures, etc.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT01 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT02 : Capacitat de treball en equip.
 • CT03 : Capacitat per a comunicar-se en contextos internacionals.
 • CT04 : Capacitat per a contribuir al futur desenvolupament de l'enginyeria de camins, canals i ports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria, mecànica de fluids, mecànica de mitjans continus, càlcul d'estructures, enginyeria del terreny, enginyeria marítima, obres i aprofitaments hidràulics i obres lineals.
 • Coneixement de la professió d'enginyer de camins, canals i ports i de les activitats que es poden dur a terme en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Nuestra propuesta, incluye como objetivos específicos de una asignatura del Máster , los siguientes:


1) Mejorar la formación del alumno favoreciendo su espíritu crítico e investigador, así como su capacidad de razonamiento, fomentando su creatividad.
2) Lograr que el alumno aprenda un método de trabajo, siendo capaz de, ante un problema concreto, distinguir lo importante de lo superfluo, intuir soluciones del problema e interpretar los resultados obtenidos.
3) Profundizar en el alumno, el conocimiento del lenguaje matemático, los métodos específicos de algunas de las distintas facetas de la Matemática, así como su aplicación a diferentes modelos, para analizar e interpretar los resultados.
4) Suministrar al alumno el instrumento matemático que necesitará para el estudio de otras disciplinas de su carrera.
5) Proporcionar al alumno un repertorio de conceptos fundamentales, métodos de razonamiento y técnicas de análisis o cálculo, adaptado a sus futuras necesidades profesionales.

 

Y, concretamente, para la asignatura Modelización Numérica en Ingeniería Civil, los siguientes:

 

1) Conocer y aplicar las técnicas de modelización matemática.
2) Poseer una perspectiva de conjunto de los métodos numéricos para el diseño y cálculo en Ingeniería Civil.
3) Saber elegir el método adecuado y conocer sus condiciones de convergencia y límites de validez teórico y práctico.
4) Utilizar programas informáticos adecuados en cada caso e incluso poder generar algoritmos.

 

 

Dades generals

Codi: 49403
Professor/a responsable:
NAVARRO GONZALEZ, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix