Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ D'ECOSISTEMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura es obligatoria y pretende proporcionar al estudiante una base sólida y actualizada de los diferentes métodos existentes de análisis y diagnosis del medio natural. Para ello se establecen áreas de estudio en las que el alumnado aprenderá a diseñar un diagnóstico, con su plan de trabajo y muestreo, basados en los conocimientos suficientes de los ambientes estudiados.


El objetivo principal de la asignatura es proporcionar al alumno las herramientas que le permitan evaluar el estado de conservación de los ecosistemas terrestres y marinos, según marcan las directivas europeas, como la directiva hábitat, la directiva marco de agua, o las estrategias marinas. Para ello es preciso identificar el estado de referencia de dichos ecosistemas para evaluar la desviación del buen ambiental que hayan podido sufrir por las actividades humanas.


Este diagnóstico ambiental y evaluación del estado de degradación de los ecosistemas es el primer paso imprescindible para la gestión, conservación de los ecosistemas y la restauración ecológica cuando sea precisa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar habilitats per al treball en equip, ja siga en equips amb personal de la mateixa disciplina o equips multidisciplinaris (incloent professionals de formació tècnica, social o científica).
 • CT2 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.
 • CT3 : Desenvolupar habilitats i, estratègies i tècniques per a la interacció, el treball col·laboratiu i la transferència del coneixement a la societat.

 

Competències generals

 • CG1 : Conèixer i aplicar coneixements avançats teòrics i pràctics sobre la biodiversitat d'espècies i els processos que regulen i mantenen la biodiversitat en comunitats ecològiques.
 • CG2 : Planificar, dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, plans de conservació, gestió i restauració del medi natural, i interpretar els resultats de la investigació.
 • CG3 : Adquirir els coneixements necessaris per al maneig de dades biològiques amb eines estadístiques i bioinformáticas (modelatges, simulacions), adquirint una adequada formació per a validar models a partir de dades experimentals.
 • CG4 : Desenvolupar una actitud crítica de perfeccionament en la labor experimental i de gestió, encaixant tal plantejament en el context del maneig adaptatiu de les espècies i ecosistemes, així com en la gestió i restauració d'ecosistemes terrestres i marins.
 • CG5 : Aplicar tècniques avançades per a la quantificació d'espècies animals, vegetals i processos en els ecosistemes, així com per al desenvolupament de la gestió, restauració i conservació tant d'ecosistemes terrestres com marins.
 • CG6 : Conèixer els principals processos que condueixen a la degradació del sòl, saber prendre mostres i realitzar diagnòstic ràpid de sòls i saber interpretar resultats d'anàlisis de laboratori per a aquesta fi.
 • CG7 : Interpretar balanços hídrics i els seus efectes a escala de paisatge i aplicar models hidrodinàmics i hidrològics per a l'anàlisi dels seus resultats i efectes.
 • CG8 : Ser capaç d'obtenir informació i descriure les característiques geomorfològiques del medi marí i terrestre i la seua dinàmica per a aplicar-los en la restauració geomorfològica i hidrològica.

 

Competències Específiques

 • CE1 : Aplicar les bases de l'ecologia del paisatge a: la planificació i gestió d'ecosistemes marins i terrestre (incloent aigües continentals); la restauració ecològica; el disseny de xarxes de conservació d'espais naturals protegits i infraestructura verda i blava; elaborar plans de gestió i ordenació territorial normatius d'espais naturals protegits.
 • CE2 : Identificar els problemes de conservació d'espècies amenaçades i ser capaç de proposar estratègies de recuperació, integrant processos demogràfics i de gestió genètica (in situ i ex situ) i de restauració dels seus hàbitats.
 • CE3 : Dominar l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica actuals per a identificar i quantificar patrons espacials en la biodiversitat i el paisatge i inferir els processos que els originen.
 • CE4 : Caracteritzar i gestionar poblacions animals i vegetals mitjançant la delimitació de la seua entitat taxonòmica, paràmetres demogràfics i genètics, el disseny de plans de seguiment numèric i l'estudi de la relació entre la variació ambiental (qualitat d'hàbitat).

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

1. Dissenyar plans de treball, i obtenció i anàlisi de dades per a projectes de conservació i restauració de la biodiversitat.


2. Realitzar informes per al diagnòstic de problemàtiques ambientals i processos d'avaluació integrals dels ecosistemes, el medi físic i la biodiversitat  tant d'animal com vegetal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)
El objetivo de esta asignatura es:


1. Proporcionar al estudiante una base sólida y actualizada de los diferentes métodos existentes de análisis y diagnosis del medio natural, como por ejemplo los indicadores descritos en los protocolos de seguimiento recogidos en las directivas europeas.
2. que sepa aplicar, en cada caso, las técnicas y herramientas más apropiadas, así como
3. que sea capaz de interpretar los resultados y de hacer una correcta evaluación de los mismos.


En concreto, saber diseñar un plan de trabajo y muestreo, y conseguir los conocimientos suficientes para cada uno de los ambientes estudiados. En concreto se perseguirán los siguientes objetivos:
1. Describir el medio físico y biótico, y relacionar los diversos componentes de los ecosistemas.
2. Analizar de manera integrada el medio y los problemas ambientales asociados a áreas continentales, litorales y marinas.
3. Identificar procesos de degradación de los ecosistemas continentales y marinos ambiente.

 

 

Dades generals

Codi: 49201
Professor/a responsable:
SANCHEZ MONTAHUD, JUAN RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,36
 • Dep.: CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04

Estudis en què s'imparteix