Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MITJÀ SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se centra en el estudio y análisis de la comunicación a través de los medios sociales digitales, los cuales ha experimentado un crecimiento imparable en los últimos años convirtiéndose en una herramienta de comunicación estratégica para todas las organizaciones. Plantear y planificar un plan de social media, así¿ como conocer las diferentes herramientas y posibilidades que ofrecen las redes sociales son los ejes centrales alrededor de los cuales giran los contenidos esta asignatura. Las plataformas sociales, y la comunicación a través de ellas, evolucionan constantemente, las marcas y organizaciones necesitan adaptarse a los continuos cambios para poder comunicar de forma efectiva a través de ellas, teniendo siempre en cuenta las posibilidades que ofrecen.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Dissenyar i decidir accions de publicitat digital en funció d'objectius i estratègies.
 • CE18 : Formular i dissenyar accions específiques relacionades amb les estratègies digitals que s'apliquen en dispositius mòbils, motors de cerca o mitjans socials.
 • CE19 : Exposar de forma argumentada informes de resultats i d'avaluació de les accions de comunicació que utilitzen les mètriques específiques d'un determinat canal o plataforma digital.
 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE22 : Saber aplicar els conceptes i les tècniques de la comunicació i dels seus canals digitals per a l'adequada gestió de les accions en àmbits professionals.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Dissenyar un pla de Social Media.
 • Administrar els perfils de les xarxes socials més importants.
 • Crear campanyes publicitàries en Social Media.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 

 • Diseñar y elaborar un plan de social media.
 • Conocer las diferentes herramientas que ofrecen las redes sociales para la comunicación online de las marcas 
 • Aprender a gestionar la presencia de la organización, producto o marca en las redes sociales.
 • Aprender a atraer y retener a los posibles clientes a través de contenido relevante y valioso.
 • Entender los procesos y elementos fundamentales del social media
 • Conocer las principales variables de medición de resultados en el entorno online de las redes sociales y utilizar eficazmente las herramientas disponibles en el medio.
 • Evaluar los resultados de las acciones de comunicación digital en las redes sociales, con indicadores adecuados.
 • Formular soluciones relacionadas con la comunicación online en las redes sociales
 • Adquirir destrezas profesionales sobre herramientas de comunicación digital aplicadas a las redes sociales.

 

 

 

Dades generals

Codi: 49116
Professor/a responsable:
RAMOS SOLER, IRENE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix