Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GOVERNANÇA, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I PATRIMONI CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La materia que estudia esta asignatura se centra en tres conceptos básicos, gobernanza, políticas públicas y patrimonio cultural. El objetivo de este curso se limita a una introducción de los conceptos básicos y sus temáticas fundamentales, despertando en su estudiantado el interés de cualquier acción pública que canalice el Estado, las instituciones o el Tercer Sector para lograr satisfacer las necesidades socioculturales de la población.
Este curso se ocupa del análisis fundamental teórico de las políticas públicas culturales, pero también desarrolla una visión práctica a través de talleres de casos prácticos para entender el diseño, la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las políticas públicas culturales, con una especial mirada al policy making.
La intencionalidad política está en cada una de las decisiones que se aplican en políticas públicas, por lo que estas están sujetas a una influencia partidista e ideológica, siendo en ocasiones moneda de cambio, estableciendo modelos de políticas públicas culturales diferentes, con fórmulas, recursos e instrumentos diversos.
El estudio de esta materia está estructurada en 6 temas que abordan de forma deductiva, partiendo de lo general para progresivamente centrarse en el objeto de la misma, el análisis de los elementos fundamentales de la asignatura a partir de una bibliografía actualizada nacional e internacional.
Esta asignatura es de 3 créditos ECTS (30 horas presenciales, y 45 horas de trabajo autónomo del alumno). Se trata pues, de una actividad formativa de 3 cre¿ditos ECTS, de los cuales el 40% (1,20 ECTS) son presenciales conforme a la siguiente distribucio¿n: 0,90 ECTS de teori¿a, que se dedican al aprendizaje de los contenidos teo¿ricos fundamentales a partir de la imparticio¿n de la leccio¿n magistral pero tambie¿n a trave¿s del dia¿logo y participacio¿n de los alumnos; y 0,3 ECTS de la parte pra¿ctica, que se dedicara¿ a la resolucio¿n de problemas basados en situaciones reales relacionadas con las materias tratadas en clase.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Planificar i gestionar activitats de turisme cultural amb respecte als drets fonamentals d'una societat democràtica, especialment, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, i a la integració de les persones amb discapacitat.
 • CT2 : Utilitzar eines informàtiques i tecnologies d'informació i comunicació, incloent l'accés a bases de dades diverses (bibliografia, legislació, estadística,...).
 • CT3 : Comunicar de manera oral i escrita en castellà en grau suficient per a elaborar i defensar projectes correctament.
 • CT4 : Definir situacions integrant variables múltiples i planificar projectes de desenvolupament territorial.
 • CT5 : Optimitzar coneixements diversos en l'organització d'equips de treball, amb hàbit de col·laboració i compromís en la resolució d'aquells conflictes que pogueren sorgir.
 • CT6 : Adoptar decisions en la solució de problemes: anàlisi, identificació de les causes i alternatives de solució, selecció i avaluació de les més idònies.

 

Competències generals

 • CG2 : Analitzar, amb capacitat crítica i autocrítica, les diverses manifestacions, activitats i projectes relacionats amb el turisme cultural.
 • CG4 : Assumir un compromís ètic i responsable en l'aplicació de coneixements i presa de decisions relacionades amb el desenvolupament del turisme cultural.
 • CG5 : Manejar les fonts d'informació relacionades amb el turisme cultural.
 • CG7 : Contribuir a un desenvolupament sostenible del turisme.
 • CG8 : Adaptar-se amb creativitat i esperit emprenedor a l'àmbit del turisme cultural.
 • CG9 : Identificar oportunitats per al desenvolupament del turisme cultural.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Interpretar els vincles entre patrimoni cultural i desenvolupament territorial i turístic.
 • CE14 : Interpretar el context del patrimoni objecte d'ús turístic i la diversitat social i cultural com a fonament del seu desenvolupament turístic.
 • CE3 : Analitzar les tendències de mercat i consum que afecten el turisme cultural i els patrons que guien al consumidor d'aquesta mena de productes.
 • CE4 : Aplicar les variables econòmiques, jurídiques, socials i del marc polític que incideixen en el turisme, per a l'impuls dels processos de valorització dels recursos d'interès cultural.

 

Competències Bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar el marc jurídic per a la protecció i gestió del patrimoni cultural.
 • Valorar les polítiques públiques per a la gestió del patrimoni cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

En el marco formativo del Máster en Turismo Cultural, la asignatura proporciona los conocimientos y los recursos analíticos para conocer y usar conceptos y razonamientos fundamentales de la Ciencia Politica y de la Administracion, así como, la capacidad de explicar las etapas e impactos de una política publica: la inclusion en la agenda; la decisión y la programación; la implantación y la evaluación de sus efectos y resultados, que permitirán a los estudiantes comenzar a entender la creciente complejidad de nuestros problemas colectivos y comprobar la dificultad de combinar simultáneamente valores como la justicia, la libertad y la seguridad jurídica con criterios de gestión que primen los resultados y la eficacia, así como las dificultades concretas para poner en pra¿ctica las decisiones poli¿ticas.

La asignatura pretende cumplir los siguientes objetivos instrumentales; 1) Acentuar la comprensio¿n de la realidad poli¿tica y administrativa por parte del alumno; 2) Mejorar su condicio¿n como ciudadanos, mediante el aumento de su conocimiento en cuestiones relevantes de la vida cultural e institucional; 3) Estimular la profundizacio¿n en la materia de la Ciencia de la Administracio¿n y del ana¿lisis de las poli¿ticas pu¿blicas, con la perspectiva de aprender ma¿s y posiblemente de ayudar a ampliar ellos mismos las fronteras del conocimiento.

La superacio¿n de esta asignatura implica la consecucio¿n de unos resultados de aprendizaje, derivados tanto del estudio de sus contenidos, como del desarrollo de habilidades intelectuales y conocimientos pra¿cticos. Los alumnos necesitan entender el contexto institucional y poli¿tico, los problemas y controversias que suelen afectar a la formulacio¿n e implantacio¿n de las poli¿ticas pu¿blicas, y diseño de sus agendas. Por todo ello, se fomenta en los alumnos una actitud cri¿tica que les ofrezca profundizar sobre soluciones te¿cnicas ma¿s adecuadas segu¿n el contexto donde se necesitan.

CE1: Reconocer y utilizar con propiedad los conceptos ba¿sicos de las disciplinas relacionadas en el Grado (derecho pu¿blico, poli¿ticas pu¿blicas, gestio¿n pu¿blica, economi¿a pu¿blica, etc.). Incluyendo las nociones o conceptos extrajuri¿dicos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 48902
Professor/a responsable:
ROMERO TARIN, ADELA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix