Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

https://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/uco-sintesis-y-aplicaciones-de-nanomateriales-inorganicos.pdf

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG3 : Ser capaç d'analitzar, sintetitzar i avaluar idees noves i complexes amb esperit crític.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer dels conceptes, principis i models teòrics que regeixen el comportament dels materials amb funcionalitat química i dels processos catalítics.
 • Aplicar dels conceptes, principis i models a la resolució de qüestions i problemes, valorant el sentit dels resultats, quan siga procedent.
 • Conèixer dels processos catalítics per a la producció d'energia neta i l'eliminació de contaminants del medi ambient.
 • Conèixer dels mètodes i tècniques més importants en síntesis i caracterització de catalitzadors.
 • Distingir entre els fets experimentals i els models teòrics que ho interpreten.
 • Disposar d'un coneixement avançat de mètodes de càlcul electrònic ab initio per a la determinació de l'estructura molecular.
 • Conèixer i manejar els mètodes basats en la teoria del funcional de la densitat.
 • Desenvolupar tècniques de modelització i simulació de sistemes químics basades en els mètodes de dinàmica Browniana, dinàmica molecular i Montecarlo.
 • Conèixer els procediments que permeten la resolució analítica i/o numèrica de les equacions que regeixen els processos cinètic-difusius.
 • Ser capaç d'elaborar estratègies avançades d'anàlisi qualitativa o quantitativa sobre els models prèviament dissenyats.
 • Ser capaç d'entendre les principals teories sobre el coneixement científic avançat en àrees de la química fina.
 • Conèixer els principis de la Química Interfacial.
 • Introduir a l'alumne en l'estudi de Sistemes Moleculars Organitzats.
 • Adquirir els coneixements bàsics per a la Preparació i Caracterització de Superfícies Modificades amb -Materials Orgànics Organitzats.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a raonar i predir la relació entre estructura i propietats de les macromolècules

 

 • Analitzar la possible variabilitat conformacional dels sistemes macromoleculars en relació amb les seues propietats estacionàries i dinàmiques.
 • Tenir un coneixement bàsic de les propietats reològiques dels sistemes macromoleculars.
 • Conèixer els conceptes teòrics i els tipus de processos de transferència de càrrega.
 • Dominar els conceptes de transferència electrònica electroquímica.
 • Conèixer els processos de transferència protònica.
 • Entendre el tractament de reaccions químiques en dissolució.
 • Conèixer alguns exemples pràctics de transferència electrònica en fase líquida.
 • Adquirir el coneixement sobre les tècniques recents en l'estudi de processos de transferència de càrrega.
 • Comprendre, analitzar, dissenyar i dimensionar els sistemes de consum que requerisquen sistemes complementaris d'acumulació d'energia en qualsevol de les seues formes.
 • Valorar el sistema solar hidrogen com a mètode d'emmagatzematge d'energia solar.
 • Adquirir base conceptual en referència a l'hidrogen i les Piles de Combustible.
 • Conèixer els materials i estructures de l'aprofitament de l'energia solar per a la generació d'hidrogen.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48840
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 2,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix