Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/ub-tecnicas-de-caracterizacion.pdf

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE45 : Conèixer els fonaments i l'aplicabilitat de diverses tècniques de caracterització de materials.
 • CE46 : Conèixer els paràmetres estructurals que es poden extraure per a cada tècnica de caracterització.
 • CE47 : Saber seleccionar i aplicar la tècnica més adequada segons el tipus de material a caracteritzar i l'objectiu a aconseguir.
 • CE48 : Adquirir la capacitat per a avaluar les limitacions de la tècnica de caracterització de materials, segons les característiques del material a tractar.
 • CE49 : Saber analitzar els resultats obtinguts amb les tècniques de caracterització de materials i poder avaluar-ne la fiabilitat segons els paràmetres de treball amb què han sigut obtinguts.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les bases de diverses tècniques de caracterització de materials i l'aplicabilitat que tenen.
 • Conéixer els paràmetres estructurals que cal extraure per a cada tècnica.
 • Saber seleccionar i aplicar la tècnica més adequada segons la classe de material i l'objectiu.
 • Ser capaç d'avaluar les limitacions de la tècnica segons les característiques del material.
 • Saber analitzar els resultats obtinguts i avaluar-ne la fiabilitat, d'acord amb els paràmetres de treball amb què han sigut obtinguts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48824
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 4,00

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix