Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PREPARACIÓ DE MATERIALS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/ub-preparacion-de-materiales.pdf

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE39 : Conèixer diverses tècniques de preparació de materials a nivell micronanomètric.
 • CE40 : Conèixer els paràmetres característics a considerar en l'aplicació de cada tècnica de preparació de materials.
 • CE41 : Comprendre i poder aplicar les tècniques de preparació de materials en funció del tipus de substrat i del tipus de recobriment volgut.
 • CE42 : Dominar estratègies que faciliten l'obtenció de materials nanoestructurats específics.
 • CE43 : Saber establir criteris de selecció de paràmetres en funció del tipus d'estructura a preparar.
 • CE44 : Ser capaç de comprendre i poder aplicar els coneixements i models avançats en la síntesi i caracterització de sistemes nanoestructurats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer diverses tècniques de preparació de materials micronanomètrics i distingir-les.
 • Conéixer els paràmetres característics que cal considerar en aplicar cada tècnica.
 • Conéixer l'aplicabilitat de la tècnica en funció de la classe de substrat i del recobriment que cal preparar.
 • Conéixer estratègies que faciliten l'obtenció de materials nanoestructurats específics.
 • Establir criteris de selecció de paràmetres en funció de la classe d'estructura que cal preparar.
 • Ser capaç de comprendre, i poder aplicar, els coneixements i models avançats a la síntesi i caracterització de sistemes nanoestructurats.
 • Desenvolupar la capacitat de generar noves idees i fomentar el pensament crític en aquesta àrea, per a analitzar nous problemes relacionats amb aquests sistemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48822
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 4,00

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix