Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPERIMENTACIÓ EN ESPECTROELECTROQUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/ubu-experimentacion-en-espectroelectroquimica.pdf

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE18 : Comprendre les teories avançades sobre l'estructura de la interfase i transferència electrònica.
 • CE19 : Adquirir els coneixements teòrics necessaris per a abordar l'estudi cinètic i termodinàmic de processos químics interessants (complexacions, transferències iòniques a través de membranes, processos catalítics i biocatalítics), utilitzant la voltametra cíclica.
 • CE20 : Comprendre i aplicar els coneixements necessaris per a analitzar la influència del transport de matèria en processos químics i electroquímics de naturalesa heterogènia.
 • CE21 : Ser capaç de caracteritzar, des d'un punt de vista pràctic, els processos d'elèctrode més freqüents.
 • CE63 : Ser capaç de plantejar i realitzar un experiment d'espectroelectroquímica.
 • CE64 : Conèixer la instrumentació utilitzada en espectroelectroquímica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i usar els instruments habituals en espectroelectroquímica.
 • Aprendre a triar el dispositiu espectroelectroquímic adequat en funció d'anàlisi.
 • Ser capaç de plantejar i dur a terme correctament un experiment d'espectroelectroquímica.
 • Aprendre a usar grans volums de dades.
 • Ser capaç d'analitzar i interpretar correctament la informació espectroelectroquímica obtinguda experimentalment.
 • Tindre els coneixements teòrics necessaris fer l'estudi cinètic i termodinàmic de processos químics d'interés (complexacions, transferències iòniques a través de membranes, processos catalítics i biocatalítics), utilitzant la voltametria cíclica.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a analitzar la influència del transport de matèria en processos químics i electroquímics de naturalesa heterogènia.
 • Conéixer i usar adequadament diverses tècniques electroquímiques.
 • Caracteritzar des d'un punt de vista pràctic els processos d'elèctrode més freqüents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48821
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,12
Crèdits pràctics: 1,28
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Àrea: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Crèdits teòrics: 0,12
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix