Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROPIETATS BIOMIMÉTIQUES EN L'ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS BLANS

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se oferta como optativa por parte del máster; sin embargo, la docencia está ofertada por una universidad que no es la de ALICANTE. Los contenidos de la guía docente se encuentran disponibles en la dirección

http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/upc-propiedades-biomimeticas.pdf

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Adquirir habilitats de recerca i ser capaç de concebre, dissenyar, portar a la pràctica i adoptar un procés substancial de recerca amb serietat acadèmica.
 • CG2 : Desenvolupar inquietud per l'excel·lència.
 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG7 : Dominar les metodologies teòriques i experimentals emprades en la recerca electroquímica.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE14 : Entendre i conèixer els processos involucrats en la conversió de l'energia fotovoltaica.
 • CE22 : Comprendre els mecanismes de polimerització electroquímica i aplicar-los a la generació de materials a mida per a les aplicacions volgudes.
 • CE23 : Conèixer el comportament electroquímic dels nous materials orgànics electroactius i biomimètics (polímer, ions i dissolvent).
 • CE24 : Aprendre el tractament teòric dels nous elèctrodes moleculars tridimensionals.
 • CE25 : Entendre la naturalesa faràdica de les noves propietats biomimètiques, per a poder aplicar-les al desenvolupament de dispositius.
 • CE26 : Comprendre el funcionament dels nous dispositius que imiten òrgans d'éssers vius, aprendre a construir-los, dissenyar-los i quantificar-ne les magnituds.
 • CE27 : Saber construir, caracteritzar i aplicar sensors químics i biosensors.
 • CE28 : Saber localitzar, processar i comunicar informació relativa a sensors químics, electroquímics i biosensors.
 • CE29 : Ser capaç de comprendre una base conceptual amb referència a les piles de combustible, que permeta identificar la terminologia i els fonaments de cadascun dels tipus de piles estudiats.
 • CE30 : Ser capaç de comprendre el disseny i els mecanismes electroquímics que subjauen en dispositius de pila de combustible.
 • CE31 : Dominar els criteris per a analitzar, dimensionar i dissenyar sistemes d'acumulació d'energia, per a aplicacions relacionades amb sistemes de transport o mobilitat i sistemes de baix consum.
 • CE32 : Tenir capacitat per a iniciar recerques i desenvolupaments en els diversos àmbits de l'acumulació d'energia.
 • CE33 : Dominar la cristal·lografia, nomenclatura i termodinàmica de les superfícies.
 • CE34 : Comprendre el fenomen de l'electrocatàlisi, els materials en què es produeix i les seues aplicacions.
 • CE35 : Conèixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • CE36 : Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatàlisi de la reacció d'oxidació d'hidrogen i reducció d'oxigen.
 • CE37 : Conèixer els processos electroquímics que es produeixen en semiconductors.
 • CE38 : Ser capaç d'aplicar els principis de l'electroquímica de semiconductors a aplicacions mediambientals i de generació d'energia.
 • CE61 : Ser capaç de dissenyar i construir un sensor d'un sol ús per a aplicacions diferents.
 • CE62 : Saber valorar la viabilitat d'utilitzar un sensor d'un sol ús a través de paràmetres de qualitat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els mecanismes de polimerització electroquímica i aplicar-los a la generació de materials a mida de les aplicacions desitjades.
 • Conéixer el comportament electroquímic dels nous materials orgànics electroactius i biomimètics (polímers, ions i dissolvents).
 • Aprendre el tractament teòric dels nous elèctrodes moleculars tridimensionals.
 • Entendre la natural faràdica de les noves propietats biomimètiques, a fi de poder aplicar-les al desenvolupament de dispositius.
 • Comprendre el funcionament dels nous dispositius que imiten òrgans d'éssers vius. Aprendre a construir-los, dissenyar-los i quantificar-ne les magnituds, a més d'analitzar el mercat que s'està iniciant i explorar les possibilitats de crear noves empreses.
 • Saber construir, caracteritzar i aplicar sensors químics i biosensors.
 • Conéixer els avantatges, les limitacions i les possibilitats dels sensors químics, electroquímics i biosensors.
 • Saber localitzar, processar i comunicar informació relativa a sensors químics, electroquímics i biosensors.
 • Ser capaç de comprendre una base conceptual amb referència a les piles de combustible, que permeta identificar la terminologia i els fonaments de cada tipus de piles estudiat.
 • Ser capaç de comprendre el disseny i els mecanismes electroquímics dels dispositius de pila de combustible.
 • Adquirir coneixements relacionats amb l'estat de l'art dels dispositius i dels factors a resoldre en els temes actuals d'I+D.
 • Ser capaç d'analitzar i descriure les diverses reaccions involucrades en els processos estudiats.
 • Ser capaç d'analitzar, dimensionar i dissenyar sistemes d'acumulació d'energia per a aplicacions relacionades amb sistemes de transport o mobilitat i sistemes de baix consum.
 • Ser capaç d'iniciar investigacions i desenvolupaments en els diversos àmbits de l'acumulació d'energia.
 • Aprendre la cristal·lografia, nomenclatura i termodinàmica de les superfícies.
 • Comprendre el fenomen de l'electrocatàlisi, els materials en què es produeix i les aplicacions que té.
 • Conéixer els processos electroquímics que es donen en semiconductors.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de l'electroquímica de semiconductors en aplicacions mediambientals i de generació d'energia.
 • Conéixer el funcionament de les piles de combustible hidrogen/oxigen.
 • Ser capaç d'identificar els paràmetres que caracteritzen l'electrocatàlisi de la reacció d'oxidació d'hidrogen i reducció d'oxigen.
 • Ser capaç de dissenyar i construir un sensor d'un sol ús per a diferents aplicacions.
 • Saber valorar la viabilitat d'un sensor d'un sol ús a través dels paràmetres de qualitat.
 • Ser capaç d'analitzar projectes energètics i la viabilitat que tenen, segons les bases del disseny i dimensionament dels sistemes energètics i els costos econòmics.
 • Conéixer la tecnologia energètica actual, les limitacions, restriccions ambientals i perspectives de futur que té.
 • Conéixer la normativa específica que garanteix l'estandardització, els controls de qualitat i les línies futures d'I+D en l'àmbit de l'energia.
 • Aprendre estratègies d'aprofitament dels recursos energètics i analitzar-ne el rendiment.
 • Entendre i conéixer els processos físics involucrats en la conversió de l'energia fotovoltaica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 48815
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,00

Departaments amb docència

 • Dep.: UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CARTAGENA
  Àrea: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix