Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura forma parte de la materia Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica que se imparte en el Máster Electroquímica. Ciencia y Tecnología. La asignatura corresponde a 4ECTS y su contenido se centra en la preparación electroquímica y caracterización de recubrimientos metálicos o poliméricos, analizar las posibilidades de nanomateriales en el desarrollo de sensores y biosensores electroquímicos así como estudiar sus aplicaciones analíticas en distintas áreas de interés.

Esta asignatura pretende dotar al alumno de herramientas útiles para controlar la preparación de materiales de acuerdo con el uso final en la aplicación tecnológica y poner de manifiesto posibles aplicaciones analíticas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CF14 : Tenir criteris per a seleccionar els paràmetres a considerar en recobriments metàl·lics i la influència que tenen en un procés.
 • CF15 : Dominar els principals mètodes de preparació i caracterització d'elèctrodes modificats.
 • CF16 : Comprendre i aplicar els conceptes bàsics dels sensors químics amb transducció electroquímica.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer criteris per a seleccionar els paràmetres que cal considerar en recobriments metàl·lics i la influència que tenen en un procés.
 • Dominar els principals mètodes de preparació i caracterització d'elèctrodes modificats.
 • Comprendre els conceptes bàsics dels sensors químics amb transducció electroquímica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los diferentes procesos de electrodeposición y sus características. Conocer la clasificación de los metales de acuerdo a su comportamiento. Interpretar las características de los procesos de electrodeposición según la técnica electroquímica. Conocer las estrategias a aplicar en la preparación del recubrimiento. Diseñar condiciones para la obtención de los diferentes tipos de recubrimiento. Ser capaz de analizar las etapas iniciales del proceso de electrodeposición. Entender las posibilidades de distintos tipos de materiales conductores basados en el carbono en el desarrollo de sensores. Conocer las aplicaciones de sensores electroquímicos en distintas áreas de interés. Capacitar para el diseño y fabricación de sensores con transducción electroquímica. Conocer las ventajas de incorporar elementos de bioreconocimiento en los transductores electroquímicos. Identificar los distintos tipos de bioreconocimiento en la construcción de sensores electroquímicos.

 

 

Dades generals

Codi: 48810
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 0,20
Càrrega no presencial: 2,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Àrea: UNIVERSITAT DE BURGOS
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,1

Estudis en què s'imparteix