Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura forma parte de la materia Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica que se imparte en el Máster Electroquímica. Ciencia y Tecnología. La asignatura corresponde a 6 ECTS y se centra en contenidos en electroquímica para el desarrollo de una química creativa desde una perspectiva de sostenibilidad tecnológica y ambiental: la síntesis electroquímica, la acumulación de energía, la corrosión y  la electroquímica mediombiental.
Esta asignatura pretende contribuir a que  el estudiante adquiera habilidades y conocimientos sobre la aplicación de la Electroquímica al desarrollo de herramientas útiles para diseñar la síntesis electroquímica de sustancias y el de la construcción de celdas electroquímicas, así como para luchar contra los procesos de corrosión metálica y de contaminación ambiental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Comprendre la sistemàtica dels principis, els fonaments i les aplicacions de l'electroquímica.
 • CG6 : Conèixer les possibilitats tecnològiques i científiques que l'electroquímica té en diversos àmbits.
 • CG8 : Tenir destresa en l'aplicació de diverses metodologies en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius.
 • CG9 : Utilitzar amb destresa la bibliografia científica i les bases de patents.

 

Competències específiques (CE)

 • CF10 : Conèixer els sistemes electroquímics per a convertir energia lluminosa en energia química o elèctrica.
 • CF11 : Tenir habilitat per a dissenyar cel·les que degraden contaminants orgànics i inorgànics.
 • CF12 : Saber triar les configuracions d'un reactor electroquímic idònies per a dur a terme processos de dessalinització, separació de fases o destrucció de contaminants gasosos.
 • CF13 : Tenir destresa per a intervenir en els processos de corrosió i controlar-ne la cinètica.
 • CF7 : Dominar la metodologia de síntesi electroquímica, a més de l'ocupació i aplicabilitat industrial que presenten.
 • CF8 : Conèixer i saber quines són les aplicacions més rellevants en l'àmbit de la síntesi electroquímica.
 • CF9 : Comprendre el disseny de dispositius d'emmagatzematge i conversió d'energia.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en espanyol. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dominar la metodologia, l'ús i l'aplicabilitat industrial de la síntesi electroquímica.
 • Conéixer i saber quines són les aplicacions més rellevants en el camp de la síntesi electroquímica.
 • Comprendre el disseny de dispositius d'emmagatzematge i conversió d'energia.
 • Conéixer els sistemes electroquímics per a convertir l'energia lluminosa en energia química o elèctrica.
 • Tindre habilitat per a dissenyar cel·les que degraden contaminants orgànics i inorgànics.
 • Saber triar les configuracions idònies d'un reactor electroquímic, per a dur a terme processos de dessalinització, separació de fases o destrucció de contaminants gasosos.
 • Tindre destresa per a intervindre en els processos de corrosió i controlar-ne la cinètica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer la metodología de síntesis electroquímica, su empleo y aplicabilidad Industrial. Conocer y saber cuáles son las aplicaciones más relevantes en el campo de la síntesis electroquímica. Comprender el diseño de dispositivos de almacenamiento y conversión de energía. Conocer los sistemas electroquímicos para la conversión de energía luminosa en energía química o eléctrica. Tener habilidad para diseñar celdas que degraden contaminantes orgánicos e inorgánicos. Saber elegir las configuraciones de un reactor electroquímico idóneas para llevar a cabo procesos de desalinización, separación de fases y/o destrucción de contaminantes gaseosos. Tener destreza para intervenir en los procesos de corrosión y controlar su cinética. Adquirir criterios para seleccionar  los métodos  idóneos para luchar contra  la corrosión. Adquirir criterios de sostenibilidad de procesos  y para la conservación de materiales y celdas electroquímicas así como para sus reciclajes.

 

 

Dades generals

Codi: 48809
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,48
Crèdits pràctics: 0,32
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Àrea: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Àrea: UNIVERSITAT DE BARCELONA
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08
 • Dep.: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
  Àrea: UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE MADRID
  Crèdits teòrics: 0,37
  Crèdits pràctics: 0,08

Estudis en què s'imparteix