Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil profesional, en el plan formativo del Máster y su coordinación con el resto de asignaturas.

El trabajo fin de máster (TFM) es una asignatura de 7,5 créditos que debe cursarse obligatoriamente para poder optar al título de máster al finalizar el programa formativo. Sólo se podrá presentar el TFM si se han superado los 52,5 créditos de asignaturas del máster.
Este trabajo puede versar sobre cualquiera de las asignaturas cursadas del máster así como sobre temáticas similares que el departamento en su oferta de líneas de trabajo estime conveniente.  
El TFM está regulado por lo que dispone el plan de estudios, por la normativa de la UA al respecto, así como por el Reglamento sobre TFG/Trabajos Fin de Máster desarrollado por la Facultad de CC. Económicas y Empresariales.
De acuerdo con ello:

 • La Comisión del TFM hará pública la relación de propuestas del TFM en el plazo que establezca el Centro. Estas propuestas habrán sido realizadas por los departamentos correspondientes siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento de trabajos fin de grado y máster de la Facultad de Económicas.
 • El/la estudiante matriculado/a en el TFM deberá indicar necesariamente en su solicitud el orden de preferencia de todas las propuestas ofertadas, en los plazos que se habiliten anualmente para ello. Los estudiantes que opten por la convocatoria extraordinaria de evaluación para la finalización de estudios tendrán la posibilidad de que se les respete la propuesta asignada en el curso anterior. Si no existe una formalización en tiempo y forma de las preferencias del alumno, la Comisión del TFM asignará los alumnos a las líneas que queden vacantes.
 • Cada alumno/a podrá plantear propuestas en el plazo que se determine por el Centro. Estas propuestas se formularán a través de los Departamentos de la titulación responsables de la asignatura TFM según el plan de estudios, que decidirán si las avalan y las integran en la oferta de la que se hacen responsables.
 • La Comisión Académica realizará la asignación provisional de cada estudiante a una de las propuestas, de acuerdo con el criterio de nota media del expediente académico.
 • La asignación provisional de propuestas será publicada por la Comisión del TFM en los plazos que se habiliten anualmente para ello, pudiendo los/as estudiantes presentar reclamaciones durante un plazo máximo de 5 días hábiles desde dicha publicación. Una vez finalizado el período de reclamaciones, la Comisión del TFM las resolverá y hará pública la relación definitiva de asignaciones en un plazo máximo de 7 días hábiles.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG10 : Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, tant oralment com per escrit, i de presentar públicament idees o informes davant un conjunt de persones o un tribunal.
 • CG11 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques i tecnologies de la comunicació.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat de raonament crític.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber planificar un projecte i desenvolupar habilitats d'organització personal per a dur-lo a terme.
 • Conéixer i aplicar els principis i les metodologies de la investigació: cerca documental, recollida, anàlisi i interpretació d'informació i dades, elaboració de conclusions i redacció del treball.
 • Aplicar a un tema específic d'estudi les habilitats i els coneixements adquirits en el Màster.
 • Saber presentar, per escrit i verbalment, la investigació realitzada i defendre el mètode emprat i la rellevància dels resultats obtinguts.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 Aplicar los conceptos adquiridos de una o vasias asignaturas

 

 

Dades generals

Codi: 48217
Professor/a responsable:
SABATER SEMPERE, VICENTE
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,50
Càrrega no presencial: 6,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,18
  Crèdits pràctics: 0,22
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,01
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,01
  Crèdits pràctics: 0,02
 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,07
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,13
  Crèdits pràctics: 0,15

Estudis en què s'imparteix