Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende familiarizar a los estudiantes con la gestión de activos financieros integrados en el activo y pasivo de la empresa desde una perspectiva eminentemente práctica, permitiendo al alumno implementar por sí mismo todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en la hoja de cálculo Excel. Frente a otras alternativas más sofisticadas, la elección de Excel se fundamenta en que en la práctica es uno de los instrumentos más utilizados y valorados en el entorno empresarial. Es un objetivo específico adicional de este curso el familiarizar al alumno con conocimientos y técnicas avanzadas de esta aplicación.

El curso se divide en tres grandes bloques. El primer bloque revisa las nociones básicas financieras ligadas a la valoración, riesgo y rentabilidad/coste implicadas en los principales instrumentos financieros y discute su implementación en Excel. En este módulo, se presentan herramientas avanzadas utilizadas en el análisis de riesgo e incertidumbre, como el análisis de escenarios o la simulación de Monte Carlo, y se introduce la programación VBA para la generación de funciones específicas para el usuario.

El segundo bloque se centra en los productos de renta fija mantenidos en el activo/pasivo de la empresa. Se discuten los principales instrumentos de renta fija utilizados el contexto empresarial, el cálculo de coste/rentabilidad asociados y la determinación del precio teórico o valor razonable. Este bloque discute además la caracterización de la estructura de tipo de interés y su utilización en la valoración de productos de renta fija. Finalmente, el tema analiza la gestión de riesgo de tipo de interés en productos de renta fija materializados en la duración y convexidad de bonos, las estrategias de inmunización, y las técnicas de gestión activa y pasiva de carteras de instrumentos de renta fija.

El tercer bloque se centra en productos de renta variable en el balance de la empresa. Se discuten los principales mecanismos de inversión (acciones y tipología de fondos). Desde la perspectiva de gestión de pasivos, de discute la determinación del coste de capital mediante técnicas build-up y mediante modelos de valoración. El tema analiza la toma de decisiones de cartera y la gestión de riesgo de mercado mediante la estimación y predicción de medidas de riesgo total (volatilidad), riesgo sistemático (beta) y riesgo de cola (VaR) y discute el impacto de variaciones adversas en tipos de interés y mercado sobre la empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE10 : Capacitat per a valorar la idoneïtat de projectes d'inversió i del finançament més adequats per als objectius de l'organització.
 • CE8 : Habilitat per a diagnosticar, des d'un punt de vista avançat, la situació econòmica i financera de l'empresa, a més de planificar i controlar les operacions d'inversió i finançament empresarial.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'anàlisi i la gestió del risc d'interés consisteix a fer comprensibles els instruments de gestió del risc d'interés, a més de prendre consciència de les repercussions, en l'activitat econòmica, dels moviments futurs dels tipus d'interés. L'alumnat ha de ser capaç de:

 • Conéixer la manera com les variacions dels tipus d'interés de mercat afecten el rendiment de les inversions.
 • Utilitzar la incertesa quant als preus futurs, en què tenen especial transcendència els tipus d'interés, per afectar tots els agents econòmics.
 • Conéixer el mercat monetari.
 • Usar estratègies d'inversió que eviten condicions adverses, en la situació financera i econòmica d'una empresa, causades pels canvis que en el mercat experimenten els tipus d'interés.
 • Conéixer sistemes d'immunització financera per a controlar el risc.

L'alumnat ha de ser capaç d'utilitzar els instruments d'inversió, finançament i cobertura, necessaris per a evitar les situacions adverses que originen les variacions en els tipus d'interés.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se pretende que los estudiantes conozcan algunas de las principales técnicas de gestión mediante activos financieros y que sean capaces de utilizar los instrumentos de inversión y financiación oportunamente en la gestión empresarial con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la empresa, gestionar la liquidez, y/o protegerse de situaciones desfavorables, reflejados en movimientos adversos de tipos de interés y pérdida de valor de los activos mantenidos en balance.

El curso es eminentemente práctico y se pretende que el alumno se capaz de implementar las técnicas de gestión de activos financieros desarrolladas en el curso por sí mismo, utilizando la herramienta de Excel. Para ello el curso profundiza en técnicas avanzadas de Excel e introduce la programación VBA. No es requisito el conocimiento previo de estas técnicas, que se desarrollarán a lo largo del curso.

 

 

 

Dades generals

Codi: 48215
Professor/a responsable:
RUBIA SERRANO, ANTONIO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix