Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ DE PERSONES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquellas empresas que quieran triunfar en el siglo XXI deben tomar consciencia de la importancia que tienen las personas para su éxito. En esta asignatura se pretende revisar el estado de la cuestión en temas de dirección de recursos humanos desde el enfoque tradicional hasta el más moderno,  tratando de recoger cómo deben diseñarse e implantarse las principales estrategias relacionadas con las personas en una organización.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG10 : Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, tant oralment com per escrit, i de presentar públicament idees o informes davant un conjunt de persones o un tribunal.
 • CG3 : Capacitat de raonament crític.
 • CG5 : Capacitat per a treball en equip i desenvolupar-hi amb eficàcia diversos rols, a més d'assumir funcions de lideratge si cal.
 • CG6 : Capacitat d'organitzar-se i d'organitzar el treball d'altres en els diversos àmbits empresarials.
 • CG8 : Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
 • CG9 : Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE2 : Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE6 : Capacitat per a prendre decisions en l'àmbit de l'empresa en general i, en particular, en totes les àrees funcionals des d'una perspectiva global i comprenent els efectes de les decisions adoptades.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE18 : Establir estratègies de direcció i gestió de recursos humans per a aconseguir els objectius estratègics de l'organització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aquesta assignatura pretén que l'alumnat comprenga la importància de dirigir el personal, com a element competitiu clau, davant del reconegut paper d'altres àrees de l'empresa, a més de saber desenvolupar les diverses estratègies de personal.

En aquest sentit, s'hi plantegen aquests resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre la natura canviant de l'entorn empresarial i el rol del personal.
 • Analitzar la manera com s'adapten els recursos humans als factors de context organitzatiu.
 • Saber desenvolupar estratègies adequades de recursos humans per al compliment dels objectius organitzatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 48210
Professor/a responsable:
SABATER SEMPERE, VICENTE
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix