Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura se trata de ofrecer una visión de la importancia que en las últimas décadas ha adquirido el conocimiento como recurso estratégico clave para la competitividad empresarial. Con ella se persiguen los siguientes objetivos: conocer las principales características de la sociedad de la información y del conocimiento, identificar las teorías de dirección estratégicas vinculadas con el conocimiento y el capital intelectual, conocer cómo acometer procesos de dirección del conocimiento, elaborar modelos de capital intelectual y formular e implantar estrategias de conocimiento.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG10 : Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, tant oralment com per escrit, i de presentar públicament idees o informes davant un conjunt de persones o un tribunal.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat de raonament crític.
 • CG4 : Capacitat per a cercar informació de diverses fonts, analitzar-la, avaluar-ne la rellevància i validesa i adaptar-la al context.
 • CG5 : Capacitat per a treball en equip i desenvolupar-hi amb eficàcia diversos rols, a més d'assumir funcions de lideratge si cal.
 • CG7 : Tenir visió estratègica i innovadora.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE2 : Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar, implantar i avaluar estratègies per a empreses, que els permeten aconseguir avantatges competitius sostenibles en el temps, en funció de les seues peculiaritats.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar estructures organitzatives complexes, que fomenten l'eficiència, la innovació i la flexibilitat i siguen capaces de respondre a les necessitats internes i externes de l'organització.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE14 : Capacitat per a gestionar el coneixement i el capital intel·lectual de manera efectiva i obtenir-ne avantatges competitius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre els conceptes de coneixement, gestió del coneixement, capital intel·lectual, organització intel·ligent i aprenentatge organitzatiu.
 • Conéixer les estratègies de coneixement i les tècniques de diagnòstic estratègic del coneixement.
 • Saber interpretar i confeccionar els models de gestió del coneixement i els models de capital intel·lectual.
 • Entendre i saber aplicar els elements de suport estratègic per a implantar una estratègia de coneixement.
 • Analitzar l'impacte dels sistemes d'informació empresarial sobre la gestió del coneixement.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Comprender los conceptos de conocimiento, dirección del conocimiento, capital intelectual, organización inteligente y aprendizaje organizativo.
• Conocer los distintos tipos de estrategias de conocimiento, así como las técnicas para realizar un diagnóstico estratégico del conocimiento.
• Saber interpretar y confeccionar los modelos de dirección del conocimiento y los modelos de capital intelectual.
• Entender y saber aplicar los elementos de soporte estratégico necesarios para implantar una estrategia de conocimiento.
• Analizar el impacto de los sistemas de información empresarial sobre la dirección del conocimiento.

 

 

Dades generals

Codi: 48209
Professor/a responsable:
ZARAGOZA SAEZ, PATROCINIO DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix