Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pretende profundizar en el estudio de los negocios internacionales desde la perspectiva del máximo responsable de la estrategia internacional de la empresa. De forma más concreta, se persiguen los siguientes objetivos: identificar los elementos que integran el proceso de dirección estratégica internacional; analizar la importancia de los factores culturales en los procesos de negociación internacional; conocer los factores clave de éxito en destinos emergentes; y comprender los rasgos distintivos de las multinacionales emergentes.
Con este marco de referencia, la asignatura se estructura en cinco temas. El tema 1 examina las principales decisiones estratégicas a adoptar en el terreno internacional, esencialmente el modo de entrada y la forma de competir. El tema 2 aborda la implantación de las estrategias internacionales, centrándose en la cultura, la gestión de expatriados y las estructuras organizativas. El tema 3 estudia las empresas multinacionales, prestando especial atención al reto que suponen las multinacionales procedentes de economías emergentes. Los temas 4 y 5 tratan de acercarse a la realidad que representan China e India para los negocios internacionales en la actualidad. Concretamente, se estudia el marco institucional, los factores clave de éxito y las formas de entrada en ambos países, así como las relaciones bilaterales que mantiene España con estas dos grandes economías emergentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a dominar els coneixements teòrics i la terminologia de cada matèria d'estudi i saber aplicar aquests coneixements de forma integrada a situacions reals.
 • CG10 : Capacitat de comunicar-se de forma efectiva, tant oralment com per escrit, i de presentar públicament idees o informes davant un conjunt de persones o un tribunal.
 • CG7 : Tenir visió estratègica i innovadora.
 • CG8 : Prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a analitzar l'entorn econòmic i empresarial, amb eines avançades de diagnòstic, i per a interpretar-lo i determinar l'impacte que pot tenir sobre les decisions de l'empresa.
 • CE2 : Capacitat per a conduir la realització d'estudis interns que requerisquen un ampli coneixement en diverses àrees funcionals o una gran habilitat tècnica per a emprar fonts o metodologies complexes.
 • CE3 : Capacitat per a dissenyar, implantar i avaluar estratègies per a empreses, que els permeten aconseguir avantatges competitius sostenibles en el temps, en funció de les seues peculiaritats.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competencias específicas particulares optativas

 • CE13 : Capacitat per a gestionar els negocis empresarials des d'una perspectiva internacional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els elements que integren el procés de direcció estratègica internacional.
 • Analitzar la importància dels factors culturals en els processos de negociació internacional.
 • Conéixer els factors clau d'èxit en destinacions emergents.
 • Comprendre els trets distintius de les multinacionals emergents.
 • Estudiar les peculiaritats del procés d'internacionalització de l'empresa familiar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Competencias Generales del Título (CG):
• CG1: Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología propia de cada materia objeto de estudio y saber aplicar dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales.
• CG7: Tener visión estratégica e innovadora.
• CG8: Tomar decisiones y resolver problemas en entornos complejos.
• CG10: Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como por escrito y de presentar públicamente ideas o informes ante un conjunto de personas o un tribunal.

Competencias específicas (CE):
• CE1: Capacidad para analizar el entorno económico y empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo y determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones de la empresa.
• CE2: Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en diversas áreas funcionales, o una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas.
• CE3: Capacidad para diseñar, implantar y evaluar estrategias dirigidas a las empresas, que permitan alcanzar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo en función de las peculiaridades de las mismas.

Competencias específicas particulares optativas:
• CE13: Capacidad para gestionar los negocios empresariales desde una perspectiva internacional.

Competencias Básicas y del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior):
• CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
• CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE


Objetivos que figuran en la ficha de la asignatura (Verifica):
• Identificar los elementos que integran el proceso de dirección estratégica internacional.
• Analizar la importancia de los factores culturales en los procesos de negociación internacional.
• Conocer los factores clave de éxito en destinos emergentes.
• Comprender los rasgos distintivos de las multinacionales emergentes.

 

 

Dades generals

Codi: 48208
Professor/a responsable:
RIENDA GARCIA, LAURA
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Àrea: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix