Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE MASTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Treball Fi de Màster (TFM) consisteix en la realització d'un projecte en l'àmbit de les tecnologies de l'Enginyeria Informàtica, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides durant els estudis del Màster. Es realitza individualment i sota la direcció d'un tutor que té la funció d'orientar a l'alumne en cadascuna de les fases de la seva realització. Serà presentat i defensat davant d'un tribunal universitari.

El Treball Fi de Màster (TFM) és una de les activitats d'aprenentatge més importants de la titulació. D'una banda, l'alumne té l'oportunitat d'aprofundir en l'estudi d'un tema del seu interès. Per una altra, li permet desenvolupar competències i habilitats fonamentals, com ara la capacitat de planificar un procés, resoldre problemes, analitzar i interpretar resultats, o defensar propostes mitjançant una comunicació eficient, entre d'altres.

Més informació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG0 : Parlar bé en públic.
 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.
 • CG9 : Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CE10 : Capacitat per a comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • CE11 : Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE13 : Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • CE14 : Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CE15 : Capacitat per a la creaació i explotació d'entorns virtuals i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.
 • CE2 : Capacitat per a la planificació estratègica, l'elaboració, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CE3 : Capacitat per a dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la homologació d'aquests.
 • CE4 : Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CE5 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.
 • CE9 : Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, a més d'aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT2 : Capacitat de liderar un equip format per especialistes de diverses disciplines.
 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

Competencias del Proyecto Fin de Máster

 • CEPFM : Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, realització, presentació i defensa d'un exercici original (realitzat individualment), davant un tribunal universitari. L'exercici ha de ser un projecte integral d'enginyeria en informàtica, de naturalesa professional, en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç de dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Ser capaç de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Ser capaç de fer el modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació, en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Ser capaç de fer, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i gestionar tècnicament i econòmicament projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Ser capaç de fer la direcció general, tècnica i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç de posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, a més de la qualitat final i l'homologació dels productes.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, a més d'integrar aquests coneixements.
 • Ser capaç de comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'enginyeria en informàtica.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de l'economia i la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Sintetitzar i integrar les competències adquirides en els estudis del Màster a un tema específic d'estudi.
 • Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la investigació: recerca documental, recollida, anàlisi i interpretació d'informació i dades, presentació de conclusions i redacció del treball.

 

 

Dades generals

Codi: 47018
Professor/a responsable:
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,36
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,42
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix