Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La informació és un dels actius més importants d'una empresa i els sistemes que la manegen han d'analitzar-se per a assegurar el seu correcte funcionament, avaluant si compleixen eficaçment els objectius marcats per l'empresa, alhora que utilitzen eficientment els recursos necessaris. Per tant, s'ha de formar a professionals que tinguen capacitats per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels sistemes informàtics i de com aquests tracten i accedeixen a la informació. Els continguts de l'assignatura estan alineats amb els continguts i requisits proposats per la ISACA (Information Systems Audit and Control Association) per a l'obtenció de la certificació CISA (Certified Information Systems Auditor).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.
 • CG9 : Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

 

Habilitats/Destreses

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Ser capaç de comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional l'enginyer en informàtica.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer els fonaments i finalitats de l'auditoria dels sistemes informàtics, així com el rol de l'auditor i els diferents tipus d'auditoria informàtica.
 • Definir i aplicar metodologies i eines per al control i auditoria dels sistemes informàtics.
 • Planificar, organitzar, i coordinar l'aplicació de mecanismes d'auditoria informàtica seguint estàndards i directrius vigents.
 • Gestionar la certificació del sistema auditat d'acord a les normes i estàndards predefinits.
 • Conèixer la gerència i gestió dels sistemes informàtics en una empresa.
 • Conèixer els principis i drets de la protecció de dades.
 • Ser capaç d'avaluar i gestionar polítiques de protecció de dades.
 • Ser capaç d'analitzar, avaluar i gestionar els riscos relacionats amb els sistemes informàtics als quals es pot sotmetre l'empresa.

 

 

Dades generals

Codi: 47015
Professor/a responsable:
MAZON LOPEZ, JOSE NORBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix