Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura abarca dos de las principales áreas tecnológicas de Internet en la actualidad: los motores de búsqueda y las técnicas de posicionamiento web (Search Engine Optimization - SEO). El volumen de información presente hoy en día en Internet ha dado un papel de absoluta relevancia a los motores de búsqueda, como Google o Bing, que se encargan de descifrar las necesidades de los usuarios a partir de sus consultas, para proporcionarles contenidos que les resulten de interés. Estas tecnologías se han convertido en la principal fuente de visitas para la mayoría de páginas web. En consecuencia, lograr un buen posicionamiento en estos buscadores es una de las formas más seguras de garantizar una buena visibilidad para las empresas.

Comprender cómo funcionan los motores de búsqueda y conocer las diferentes posibilidades que existen para mejorar el posicionamiento de una página web constituye la esencia de esta asignatura. El alumno descubrirá cuál es el funcionamiento interno de un motor de búsqueda, sus principales componentes y las tecnologías que emplean. Adquirirá una visión clara de las principales técnicas y herramientas para el posicionamiento y la analítica web, desde el clico de vida de una campaña de posicionamiento hasta la realización de informes SEO. Además, se revisarán las principales técnicas de marketing en buscadores (Search Engine Marketing - SEM) para la realización de campañas de publicidad online.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE13 : Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • CE14 : Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CE15 : Capacitat per a la creaació i explotació d'entorns virtuals i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.
 • CE5 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç de dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Ser capaç de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Ser capaç de fer el modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Ser capaç de fer la direcció general, tècnica i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, a més d'integrar aquests coneixements.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de l'economia i la gestió de recursos humans i projectes, més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer los componentes principales de un sistema de recuperación de información.
 • Conocer los fundamentos y técnicas que emplean los motores de búsqueda en Internet.
 • Conocer y saber aplicar las diferentes metodologías para lograr un buen posicionamiento en buscadores.
 • Conocer y poder aplicar las técnicas básicas de marketing en buscadores.
 • Ser capaz de analizar e interpretar los diferentes indicadores de uso relacionados con un sitio web.

 

 

Dades generals

Codi: 47010
Professor/a responsable:
TERUEL MARTINEZ, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix