Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El término innovación aparece a principios del siglo XX, como consecuencia del desarrollo de artefactos técnicos y el auge de las investigaciones científicas que convirtieron la técnica en tecnología. En la actualidad, practicamente todas las organizaciones públicas o privadas realizan innovaciones en sus ámbitos de actuación pero pocas identifican claramente estos procesos y la importancia en su actividad económica. En esta asignatura introducimos el concepto de innovación tecnológica e identificamos las necesidades de las organizaciones en este ámbito, para ilustrar estos conceptos presentamos un conjunto de casos de éxito y proponemos una serie de prácticas que permitan aplicar los conceptos a un problema dado.

En una organización es tan importante la planificación a medio plazo para explotar el negocio y sacar rendimiento de él, como estar al día de las innovaciones a nivel tecnológico para explorar nuevas vías que aporten valor al negocio. Por esta razón, las dos asignaturas Dirección Estratégica de las TI e Innovación Tecnológica Aplicada, proponen un único proyecto conjunto que aborde estas dos perspectivas de las organizaciones: Proyecto de Innovación y Transformación Digital. Este proyecto se realizará en una organización real de índole social, siguiendo un modelo de aprendizaje-servicio. Por todo ello, es muy recomendable que ambas asignaturas se cursen de forma conjunta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a comprendre i poder aplicar coneixements avançats de computació d'altes prestacions i mètodes numèrics o computacionals a problemes d'enginyeria.
 • CE12 : Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE13 : Capacitat per a utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.
 • CE14 : Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CE5 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de fer el modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Ser capaç de fer la direcció general, tècnica i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, a més d'integrar aquests coneixements.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los conceptos relacionados con la innovación y la tecnología y comprender su importancia para el avance de las organizaciones en particular yde la sociedad en general. Saber identificar las necesidades de innovación tecnológica para problemas concretos y ser capaces de proponer una solución innovadora y creativa. Estudiar casos concretos de organizaciones que han aplicado políticas innovadoras y detectar los aciertos o errores que han cometido y que han llevado al éxito o al fracaso de dichas iniciativas. Conocer los principios del análisis de viabilidad y posibilidades de financiación de las iniciativas innovadoras. Conocer en especial las posibilidades de innovación en los ámbitos de Inteligencia Artificial, Gráficos, Computación de Altas Prestaciones, Recuperación de Información, y otras Tecnologías Informáticas.

 

 

Dades generals

Codi: 47008
Professor/a responsable:
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix