Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Les Tecnologies de la Informació (TI) s'han convertit en un aspecte imprescindible i estratègic de la majoria de les organitzacions, sent fonamentals per al manteniment, el creixement i la innovació en les empreses. Per a açò l'estratègia en les TI ha d'estar convenientment alineada amb l'estratègia empresarial, a través d'un enfocament integrat i global per a la millora del negoci, l'alineació de les TI, el desenvolupament d'estratègies, l'execució i gestió de les TI i els seus recursos. Al mateix temps, les persones que han de dur a terme aquesta tasca han de tenir les habilitats directives adequades, tals com gestió del canvi, gestió d'equips i resolució de conflictes, gestió del temps i negociació, entre unes altres.
L'assignatura presenta un enfocament interdisciplinari per a la direcció estratègica i el govern de les TI: planificació, desplegament, gestió, seguiment, mesurament i manteniment d'un desenvolupament d’èxit de l'estratègia en les TI, tenint en compte aspectes com les característiques de l'organització, la sostenibilitat i el medi ambient i les habilitats necessàries per a una labor directiva. Per a açò es proposa un aprofundiment en els principals components, guiant a l'estudiant en un marc general i global per a l'Estratègia i el Govern de les TI que permeten abordar la Transformació Digital de les organitzacions per a les quals treballen.

En una organització és tan important la planificació a mitjà termini per a explotar el negoci i traure rendiment d'ell, com estar al dia de les innovacions a nivell tecnològic per a explorar noves vies que aporten valor al negoci. Per aquesta raó, les dues assignatures Direcció Estratègica de les TI i Innovació Tecnològica Aplicada, proposen un únic projecte conjunt que aborde aquestes dues perspectives de les organitzacions: Projecte d'Innovació i Transformació Digital. Aquest projecte es realitzarà en una organització real d'índole social, seguint un model d'aprenentatge-servei. Per tot açò, és molt recomanable que ambdues assignatures es cursen de forma conjunta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CE2 : Capacitat per a la planificació estratègica, l'elaboració, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CE3 : Capacitat per a dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la homologació d'aquests.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT2 : Capacitat de liderar un equip format per especialistes de diverses disciplines.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Ser capaç de fer la direcció general, tècnica i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Adquirir una visió global de com s'han de dirigir les TI d'una organització, comprenent els problemes, desafiaments i la importància cada vegada major de les TI en el desenvolupament d'estratègies, l'execució i la gestió, amb l'objectiu de millorar el rendiment global i la rendibilitat d'una organització.
 • Conèixer quins són les responsabilitats dels responsables de la direcció de les TI.
 • Ser capaç de planificar, desenvolupar, implementar i mantenir una estratègia i una política de govern de les TI efectives, dominant els processos, tècniques i eines.
 • Administrar, avaluar, estimar, establir prioritats, finançar, valorar, assignar i fer el seguiment de les sol·licituds de serveis de TI de manera més coherent i alineada amb el negoci.
 • Assignar els recursos de TI a les activitats de major valor afegit del negoci.
 • Millorar les activitats de l'organització, la seua capacitat de resposta, la seua fiabilitat i el desenvolupament professional dels treballadors.
 • Conèixer els diferents models de gestió que es poden aplicar i la importància d'implantar una arquitectura de les TI integrada, centralitzada i basada en estàndards i codis de bones pràctiques.
 • Conèixer els principals estàndards i codis de bones pràctiques del mercat i quins són els avantatges i inconvenients d'implantar-los en la seua organització.

 

 

 

Dades generals

Codi: 47007
Professor/a responsable:
LLORENS LARGO, FARAON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix