Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ DE PROJECTES DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Un projecte de Tecnologies i Sistemes d'Informació es duu a terme en un context molt més ampli que en el si d'un departament de desenvolupament de Programari, sent la figura del programador o dissenyador de programari una peça més de tots els elements que intervenen en el mateix. En la pràctica, múltiples factors influeixen directament en l'èxit o fracàs d'un projecte de TU/SI, des de l'alineament amb l'estratègia del negoci fins a aspectes com una correcta planificació temporal del mateix, elecció dels recursos humans i tecnològics adequats, estimació encertada de costos, riscos, etc. Per açò, és imprescindible formar al professional de les TU/SI amb les capacitats necessàries per a ser capaç de planificar i gestionar tots els aspectes i recursos que intervinguen en el cicle de vida d'un projecte de TU/SI. Els continguts d'aquest curs estan alineats amb els continguts i pràctiques recomanades en el PMBOK (Project Management Bodi of Knowledge), proposat pel PMI (Project Management Institute), àmpliament acceptat com l'estàndard per a la planificació i gestió de projectes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CE2 : Capacitat per a la planificació estratègica, l'elaboració, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CE3 : Capacitat per a dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la homologació d'aquests.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT2 : Capacitat de liderar un equip format per especialistes de diverses disciplines.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Ser capaç de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Ser capaç d'elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i gestionar tècnicament i econòmica projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Ser capaç de fer la direcció general, tècnica i de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Comprendre els principis bàsics per a aconseguir un correcte alineament entre la planificació d'un projecte de TU/SI i l'estratègia del negoci.

Conèixer els fonaments i les matèries abastades per la direcció i gestió de projectes i tenir una visió global i integradora d'elles.

Conèixer el PMI (Project Management Institute) i la seua proposta del PMBOK (Project Management Bodi Of Knowledge) per a la gestió de projectes.

Conèixer i aprendre els principis, dominis i processos en els quals es basa la Gestió de projectes en el PMBOK.

Conèixer els principals models, tècniques i eines suggerides pel PMBOK dins de cada projecte.

Saber aplicar el PMBOK a un cas real.

Realitzar la planificació d'un projecte real aplicant el PMBOK i fent ús d'eines Programari.

 

 

Dades generals

Codi: 47006
Professor/a responsable:
TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix