Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT I PRIVADESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La seguridad y privacidad de la información resultan imprescindibles en la gestión, dirección y diseño de cualquier proyecto de tecnologías de la información.

Los sistemas informáticos están compuestos esencialmente por tres elementos: hardware, software y comunicaciones; la seguridad y la privacidad de la información aporta estándares, mecanismos y procedimientos que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos en dichos elementos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.
 • CG9 : Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat de dissenyar i desenvolupar sistemes, aplicacions i serveis informàtics en sistemes encastats i ubics.
 • CE4 : Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.
 • CE9 : Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, a més d'aplicacions i sistemes basats en computació distribuïda.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals

 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç de dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, a més d'integrar aquests coneixements.
 • Ser capaç de comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'enginyeria en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los distintos esquemas de criptografía y saber cómo y dónde se deben aplicar.
 • Conocer los diferentes tipos de ataques, malware y vulnerabilidades más comunes y saber como defenderse de los mismos.
 • Ser capaz de integrar seguridad y privacidad en proyectos, obras e instalaciones de sistemas informáticos.

 

 

Dades generals

Codi: 47005
Professor/a responsable:
MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix