Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTEGRACIÓ DE TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La necesidad de interconectar los diferentes sistemas informáticos en una organización o entre diferentes organizaciones para mejorar la gestión de sus procesos o para ofrecer servicios que permitan mejorar su posicionamiento en el mercado frente a los competidores es un hecho innegable. Sin embargo, este proceso de integración es una tarea compleja debido a la heterogeneidad existente entre las tecnologías y sistemas informáticos y a la falta de estándares orientados a la integración. En este sentido, los objetivos de la asignatura se centran en la problemática existente en el ámbito de la integración de las TIC y las estrategias, tecnologías y estándares de integración que permitan resolver dicha problemática. En concreto, la asignatura profundiza en los paradigmas de integración que más éxito están teniendo en la actualidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG5 : Capacitat per a elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, d'acord amb criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a integrar tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'enginyeria informàtica, amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris.
 • CE2 : Capacitat per a la planificació estratègica, l'elaboració, la direcció, la coordinació i la gestió tècnica i econòmica en els àmbits de l'enginyeria informàtica relacionats, entre altres, amb sistemes, aplicacions, serveis, xarxes, infraestructures o instal·lacions informàtiques i centres o factories de desenvolupament de programari, respectant l'adequat compliment dels criteris de qualitat i mediambientals i en entorns de treball multidisciplinaris.
 • CE3 : Capacitat per a dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i la homologació d'aquests.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT2 : Capacitat de liderar un equip format per especialistes de diverses disciplines.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Ser capaç de dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Ser capaç d'elaborar, planificar estratègicament, dirigir, coordinar i gestionar tècnicament i econòmica projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica, seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Ser capaç d'exercir la direcció general, la direcció tècnica i la direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Ser capaç de posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer y comprender la problemática de la interacción e interconexión de los recursos de una organización como personas, sistemas y aplicaciones TIC.
 • Conocer, comprender y aplicar las fases de un proyecto de integración.
 • Conocer las estrategias, tecnologías y estándares de integración.
 • Capacidad para aplicar la estrategia, tecnología y estándares adecuados en función de las particularidades de cada proyecto de integración. 
 • Capacidad para manejar, gestionar e implantar las principales herramientas y sistemas de integración orientado a procesos de negocio y a servicios.
 • Capacidad para analizar diferentes casos de uso en el ámbito de la integración atnediendo a las necesidades del negocio.

 

 

Dades generals

Codi: 47004
Professor/a responsable:
GILART IGLESIAS, VIRGILIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix