Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ARQUITECTURES PER A INTERNET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Dentro del contexto global de las atribuciones de los profesionales de la ingeniería informática, la necesidad de conocer, comprender y poder liderar la implantación de proyectos relativos a arquitecturas y soluciones de internet es especialmente relevante en un mundo donde la mayoría de los proyectos de IT implican en gran medida el uso de dichas arquitecturas.

 

La asignatura enmarcada en el segundo curso dentro del master proporciona una visión práctica y aplicada de las diferentes tecnologías y arquitecturas pertenecientes al ecosistema de internet y el cloud computing.

 

Tras el aprendizaje de las asignaturas de diseño y administración de infraestructuras informáticas o diseño de aplicaciones y servicios en internet esta asignatura  pretende llevar los conceptos a un estadio más aplicado para que el alumno pueda desarrollar su actividad en un ambiente de consultoría en proyectos complejos de internet.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • CG4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, el càlcul i la simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques de recerca, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • CG6 : Capacitat per a la direcció general, tècnica i de projectes de recerca i per al desenvolupament i la innovació, en empreses i centres tecnològics de l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacitat per a aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CE14 : Capacitat per a conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • CE15 : Capacitat per a la creaació i explotació d'entorns virtuals i per a la creació, gestió i distribució de continguts multimèdia.
 • CE5 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'Internet, les tecnologies i els protocols de xarxes de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitat de pensament creatiu per a desenvolupar mètodes nous i originals.
 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i capacitat per a integrar aquests coneixements.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo principal de la asignatura se centra en la capacidad para generar, diseñar, defender e implementar propuestas de proyectos de arquitecturas y servicios complejos en el ámbito de internet con una perspectiva eminentemente práctica y orientada a la profesionalización del alumno.


Para ello se perseguirán los siguientes objetivos específicos:

1- Capacidad para comprender y saber las diferentes capas de tecnología y servicios en todas las modalidades del entorno cloud.

2- Conocer y comprender los principales actores, fabricantes y sus soluciones de internet. Capacidad para establecer un análisis crítico y objetivo de los distintas arquitecturas en función de los objetivos perseguidos en cada proyecto.

3- Capacidad para desarrollar con dichas tecnologías un proyecto de implantación de las mismas gestionando los sistemas, recursos y riesgos asociados al mismo.

4- Capacidad para entender y saber aplicar las restricciones técnicas, económicas y legales que dichas tecnologías tienen en los arquitecturas orientadas a internet.

4- Capacidad para desarrollar una metodología de presentación de propuestas en los distintos sectores productivos (telecom, industria, banca,...).

 

 

Dades generals

Codi: 47000
Professor/a responsable:
ALBENTOSA MORA, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix