Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES DE LES RADIOCOMUNICACIONS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se divide en dos bloques según los contenidos que aparecen en el plan de estudios: el primer bloque se dedica al análisis y diseño de los circuitos, componentes y/o subsistemas que componen los sistemas transmisores y receptores de comunicación a frecuencias de RF y microondas. En el segundo bloque se abordan los sistemas de comunicación por satélite y los sistemas radar y de radionavegación.

Según consta en las recomendaciones de matrícula, previamente a esta asignatura se recomienda haber cursado "Tecnología de las Radiocomunicaciones I" (46816).

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT10 : Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT11 : Capacitat per a dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.
 • CTT3 : Capacitat per a implementar sistemes per cable, línia, satèl·lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
 • CTT4 : Capacitat per a dissenyar sistemes de radionavegació i de posicionament, a més dels sistemes radar.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O2 : Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O7 : Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber desenvolupar sistemes de radiocomunicacions com a disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelat de canals i realitzar càlcul d'enllaços i la seua planificació.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent els valors d'igualtat.
 • Saber assimilar (i adaptar-se) a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Saber i saber aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en el seu àmbit disciplinar, incloent saber utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.
 • Saber dissenyar components de comunicacions com per exemple encaminadores, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Saber analizar y diseñar circuitos (o subsistemas) esenciales de los sistemas de RF y microondas.

Saber identificar los parámetros críticos en un sistema transmisor o receptor en función de las prestaciones de los componentes que lo componen.

Conocer las distintas tecnologías utilizadas en función de las prestaciones y especificaciones de los sistemas de comunicación de RF y microondas.

Conocer los sistemas de comunicación vía satélite así como los sistemas RADAR y radionavegación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 46821
Professor/a responsable:
SANCHEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix