Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura presenta métodos avanzados de tratamiento de señal y adaptación de la misma para los modernos sistemas de comunicaciones. Se estudian técnicas avanzadas de modulación digital, recepción óptima en canales con ruido, transmisión digital en canales limitados en banda, teoría de la información y teoría de la codificación.

El estudio de la asignatura requiere disponer a priori de una formación matemática amplia y sólida en las siguientes áreas: estadística (variable aleatoria, distribuciones, estadísticos de conjunto y procesos estocásticos), variable compleja y tranformadas integrales continuas y discretas (Laplace, Fourier, Z) y espacios vectoriales.

Adicionalmente, debido a la estructura piramidal del conocimiento en el área de señal, se recomienda como requisito haber cursado la asignatura "Tratamiento Digital de Señal" (20019).

Así mismo, resulta altamente recomendable para la correcta asimilación de la materia haber cursado las asignaturas siguientes del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicaciones de la UA (o contenidos equivalentes de asignaturas homólogas en otras universidades): "Señales y Sistemas" (20014) y "Teoría de la Comunicación" (20015).

En particular, en lo que respecta a estadística, al comenzar el curso se proporcionará a los alumnos unos apuntes con los contenidos necesarios, que deberán de estudiar para poder seguir las explicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT10 : Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT15 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT1 : Capacitat per a aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i la codificació de canal, a més de tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • O9 : Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i codificació de canal.
 • Saber aplicar tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes audiovisuals.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent els valors d'igualtat..
 • Saber assimilar (i adaptar-se) a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com professional.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Saber i saber aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en el seu àmbit disciplinar, incloent saber utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Asimilar los modelos estadísticos avanzados requeridos para el análisis y el diseño de los modernos sistemas de comunicaciones.

Adquirir la capacidad para implementar sencillos algoritmos de procesado avanzado de señal empleados en los modernos sistemas de comunicaciones, basados en la adaptación eficiente entre señales y canal.

Comprender y aplicar los conceptos de la teoría de la información y de la teoría de la codificación.

Adquirir la capacidad para analizar y diseñar sistemas de comunicaciones y audiovisuales modernos y eficientes, a nivel de sistemas.

 

 

Dades generals

Codi: 46819
Professor/a responsable:
SANCHEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix