Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El Treball Fi de Màster consisteix en la realització d'un projecte en l'àmbit de les tecnologies de l'Enginyeria de Telecomunicació, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides durant els estudis del Màster. Es realitza individualment i sota l'adreça d'un tutor la funció del qual és orientar a l'alumne en cadascuna de les fases de la seua realització. Serà presentat i defensat davant un tribunal universitari.

El Treball Fi de Màster és una de les activitats d'aprenentatge més importants de la titulació. D'una banda, l'alumne té l'oportunitat d'aprofundir en l'estudi d'un tema del seu interès. Per una altra, li permet desenvolupar competències i habilitats fonamentals, tals com la capacitat de planificar un procés, resoldre problemes, analitzar i interpretar resultats, o defensar propostes mitjançant una comunicació eficient, entre unes altres.

INFORMACIÓ BÀSICA

Per a la presentació i defensa del Treball Fi de Màster és necessari tenir superades totes les assignatures del Pla d'Estudis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT10 : Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT13 : Tenir dots de lideratge, iniciativa i esperit emprenedor.
 • CT14 : Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT15 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias del Proyecto Fin de Máster

 • CTFM1 : Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, realitzar, presentar i defensar un exercici original (realitzat individualment) davant un tribunal universitari. L'exercici ha de ser un projecte integral d'enginyeria de telecomunicació, de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT1 : Capacitat per a aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i la codificació de canal, a més de tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.
 • CTT10 : Capacitat per a dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • CTT11 : Capacitat per a dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.
 • CTT12 : Coneixement dels llenguatges de descripció maquinari per a circuits d'alta complexitat.
 • CTT13 : Capacitat per a utilitzar dispositius lògics programables, com també per a dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • CTT14 : Capacitat per a aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, com també d'electrònica d'alta freqüència.
 • CTT15 : Capacitat per a desenvolupar instrumentació electrònica, a més de transductors, actuadors i sensors.
 • CTT2 : Capacitat per a desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelatge de canals, càlcul d'enllaços i planificació.
 • CTT3 : Capacitat per a implementar sistemes per cable, línia, satèl·lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
 • CTT4 : Capacitat per a dissenyar sistemes de radionavegació i de posicionament, a més dels sistemes radar.
 • CTT5 : Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • CTT6 : Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CTT7 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CTT8 : Capacitat per a realitzar la planificació, la presa de decisions i l'empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • CTT9 : Capacitat per a resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.

 

Competencias específicas:>>Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación.

 • CGTP1 : Capacitat per a integrar tecnologies i sistemes propis de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioienginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.
 • CGTP2 : Capacitat per a elaborar, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent-hi la supervisió i coordinació dels projectes parcials de l'obra annexa, les infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials (també els projectes de llar digital), les infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient (amb les corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica).

 

Competencias específicas:>>Investigación.

 • CI1 : Capacitat per a la recerca aplicada tant en l'àmbit professional com en el científic.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O2 : Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O7 : Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • O9 : Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber fer, presentar i defensar un treball original i realitzat individualment davant un tribunal universitari. El treball ha de ser un projecte integral d'enginyeria de telecomuniació professional, en què se sintetitzen les competències adquirides durant l'ensenyament.
 • Conéixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • Ser autònom per a aprendre nous coneixements i tècniques adequades per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes i serveis de telecomunicació.
 • Saber comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • Ser capaç de dirigir projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
 • Saber dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Sintetitzar i integrar les competències adquirides en els estudis del Màster a un tema específic d'estudi.
 • Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca: cerca documental, recollida, anàlisi i interpretació d'informació i dades, presentació de conclusions i redacció del treball.

 

 

Dades generals

Codi: 46818
Professor/a responsable:
SANCHEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,1

Estudis en què s'imparteix