Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVANÇOS EN TECNOLOGIA ELECTRÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Líneas de investigación actuales en tecnología electrónica. Electrónica de potencia. Electrónica industrial. Sistemas electrónicos para control de acceso y seguridad. Sistemas electrónicos embebidos ysus aplicaciones a las telecomunicaciones.

Asignaturas relacionadas:


20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES

20024 - TRTAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES

46806 -DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES AVANZADOS

46805 -DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS INTEGRADOS

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT15 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT10 : Capacitat per a dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • CTT13 : Capacitat per a utilitzar dispositius lògics programables, com també per a dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.

 

Competencias específicas:>>Investigación.

 • CI1 : Capacitat per a la recerca aplicada tant en l'àmbit professional com en el científic.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O7 : Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la metodologia utilitzada en la recerca científica i els conceptes fonamentals.
 • Conéixer diversos exemples de treballs i projectes de recerca sobre aplicacions a les telecomunicacions.
 • Saber aplicar la propagació electromagnètica en medis diferents.
 • Saber utilitzar mètodes numèrics i modelatges en telecomunicacions.
 • Saber aplicar el processament i tractament de senyals.
 • Saber distingir les recerques desenvolupades en l'àmbit de teoria del senyal i les telecomunicacions.
 • Conéixer diverses aplicacions: radar, teledetecció, aprenentatge autònom, mostreig no uniforme.
 • Saber dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber fer recerca aplicada tant en l'àmbit laboral com en el científic.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las líneas de investigación actuales en tecnología electrónica
 • Conocer los principales dispositivos actuales empleados en la electrónica de potencia, comunicación y control utilizados en procesos de automatización industrial
 • Adiestrar en la programación de controladores lógicos programables (PLCs)
 • Conocer los dispositivos, técnicas y tecnologías comunes a los sistemas electrónicos para control de acceso y seguridad
 • Ser capaz de analizar y evaluar diferentes mecanismos para autenticación de usuarios
 • Valorar la  idoneidad de los sistemas embebidos para distintas aplicaciones en el campo de las telecomunicaciones

 

 

Dades generals

Codi: 46815
Professor/a responsable:
PUJOL LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix