Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN TRACTAMENT DEL SENYAL I COMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura aporta diferentes técnicas de procesado de señal aplicadas en numerosos campos de investigación en el ámbito del tratamiento de señal y de las comunicaciones.

Se presentan, a modo de ejemplo, diversos temas/líneas de investigación para ilustrar la aportación de las diferentes técnicas estudiadas.

Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas de Técnicas Avanzadas de Procesado Digital y Tecnologías de las Radiocomunicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT15 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT1 : Capacitat per a aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i la codificació de canal, a més de tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.
 • CTT10 : Capacitat per a dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • CTT11 : Capacitat per a dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.
 • CTT12 : Coneixement dels llenguatges de descripció maquinari per a circuits d'alta complexitat.
 • CTT13 : Capacitat per a utilitzar dispositius lògics programables, com també per a dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • CTT14 : Capacitat per a aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, com també d'electrònica d'alta freqüència.
 • CTT15 : Capacitat per a desenvolupar instrumentació electrònica, a més de transductors, actuadors i sensors.
 • CTT2 : Capacitat per a desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelatge de canals, càlcul d'enllaços i planificació.
 • CTT3 : Capacitat per a implementar sistemes per cable, línia, satèl·lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
 • CTT4 : Capacitat per a dissenyar sistemes de radionavegació i de posicionament, a més dels sistemes radar.
 • CTT5 : Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • CTT6 : Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CTT7 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.
 • CTT8 : Capacitat per a realitzar la planificació, la presa de decisions i l'empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • CTT9 : Capacitat per a resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.

 

Competencias específicas:>>Investigación.

 • CI1 : Capacitat per a la recerca aplicada tant en l'àmbit professional com en el científic.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O2 : Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O7 : Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • O9 : Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la metodologia utilitzada en la recerca científica i els conceptes fonamentals.
 • Conéixer diversos exemples de treballs i projectes de recerca sobre aplicacions a les telecomunicacions.
 • Saber aplicar la propagació electromagnètica en medis diferents.
 • Saber utilitzar mètodes numèrics i modelatges en telecomunicacions.
 • Conéixer i saber aplicar el processament i tractament de senyals.
 • Saber distingir les recerques desenvolupades en l'àmbit de teoria del senyal i les telecomunicacions.
 • Conéixer diverses aplicacions: radar, teledetecció, aprenentatge autònom, mostreig no uniforme.
 • Saber dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber realitzar recerca aplicada tant en l'àmbit laboral com en el científic.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1) Introducir técnicas avanzadas de tratamiento de señal de aplicación en distintas líneas de investigación del ámbito de teoría de la señal y comunicaciones.

2) Mostrar su aplicación mediante ejemplos prácticos en clase.

 

 

Dades generals

Codi: 46814
Professor/a responsable:
GIMENO NIEVES, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix