Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES PER A LA INVESTIGACIÓ EN TELECOMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En esta asignatura se inicia al alumno en métodos de Investigación avanzada en diferentes áreas del Electromagnetismo.  En particular se estudiarán métodos de resolución de las Ecuaciones de Maxwell en diferentes medios, y se analizarán dispositivos pasivos de microondas. Por ello se utilizaran conceptos vistos en el grado tanto en las asignaturas de física como de medios de transmisión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT14 : Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT1 : Capacitat per a aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i la codificació de canal, a més de tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.
 • CTT14 : Capacitat per a aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, com també d'electrònica d'alta freqüència.
 • CTT2 : Capacitat per a desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelatge de canals, càlcul d'enllaços i planificació.
 • CTT3 : Capacitat per a implementar sistemes per cable, línia, satèl·lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.

 

Competencias específicas:>>Investigación.

 • CI1 : Capacitat per a la recerca aplicada tant en l'àmbit professional com en el científic.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la metodologia utilitzada en la recerca científica i els conceptes fonamentals.
 • Conéixer diversos exemples de treballs i projectes de recerca sobre aplicacions a les telecomunicacions.
 • Saber aplicar la propagació electromagnètica en medis diferents.
 • Saber utilitzar mètodes numèrics i modelatges en telecomunicacions.
 • Conéixer i saber aplicar el processament i tractament de senyals.
 • Saber distingir les recerques desenvolupades en l'àmbit de la teoria del senyal i les telecomunicacions.
 • Conéixer diverses aplicacions: radar, teledetecció, aprenentatge autònom, mostreig no uniforme.
 • Saber dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber fer recerca aplicada tant en l'àmbit laboral com en el científic.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno aprenderá a resolver problemas relacionados con fenómenos electromagnéticos utilizando diferentes herramientas, tanto numéricas como teóricas (métodos númericos y modales).

Que el alumno aprenda a identificar qué herramientas ha de utilizar en cada caso en función del fenómeno elctromagnético que se ha de simular.

Introducir los conceptos básicos de medios periódicos electromagnéticos y de añalisis y diseño de dispositivos pasivos en guía de ondas.


Que el alumno aprenda a utilizar de forma correcta la bibliografía complementaria para poder ampliar sus conocimientos en un futuro y aplicar los mismos correctamente.

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 46813
Professor/a responsable:
MARINI, STEPHAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix