Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura presenta una sèrie de conceptes fonamentals sobre la investigació científica i la seua metodologia. S'aborden aspectes sobre els projectes d'investigació, les publicacions i la presentació dels resultats d'investigació en els fòrums de discussió científica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT14 : Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT14 : Capacitat per a aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, com també d'electrònica d'alta freqüència.
 • CTT2 : Capacitat per a desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelatge de canals, càlcul d'enllaços i planificació.

 

Competencias específicas:>>Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación.

 • CGTP1 : Capacitat per a integrar tecnologies i sistemes propis de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioienginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.

 

Competencias específicas:>>Investigación.

 • CI1 : Capacitat per a la recerca aplicada tant en l'àmbit professional com en el científic.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la metodologia utilitzada en la recerca científica i els conceptes fonamentals.
 • Conéixer diversos exemples de treballs i projectes de recerca sobre aplicacions a les telecomunicacions.
 • Saber aplicar la propagació electromagnètica en medis diferents.
 • Saber utilitzar mètodes numèrics i modelatges en telecomunicacions.
 • Conéixer i saber aplicar el processament i tractament de senyals.
 • Saber distingir les recerques desenvolupades en l'àmbit de la teoria del senyal i les telecomunicacions.
 • Conéixer diverses aplicacions: radar, teledetecció, aprenentatge autònom, mostreig no uniforme.
 • Saber dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber fer una recerca aplicada, tant en l'àmbit laboral com en el científic.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber enfrontar, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Tindre una visió general de la investigació científica i de les seues tècniques generals. Conéixer els recursos bibliogràfics i bibliométrics bàsics i saber utilitzar-los adequadament. Conéixer la metodologia general d'elaboració de treballs de recerca científica. Obtindre una visió general de les etapes a seguir en l'elaboració i desenvolupament d'un projecte d'investigació. Conéixer les etapes del procés de publicació d'articles en revistes científiques. Realitzar una comunicació científica i defensar-la públicament. Valorar la importància de la comunicació de resultats en els fòrums de discussió científica. Analitzar la metodologia general d'elaboració de memòries i tesis doctorals. Tindre una visió general de la investigació científica i de les seues tècniques generals. Conéixer els recursos bibliogràfics i bibliométrics bàsics i saber utilitzar-los adequadament. Conéixer la metodologia general d'elaboració de treballs de recerca científica. Obtindre una visió general de les etapes a seguir en l'elaboració i desenvolupament d'un projecte d'investigació. Conéixer les etapes del procés de publicació d'articles en revistes científiques. Realitzar una comunicació científica i defensar-la públicament. Valorar la importància de la comunicació de resultats en els fòrums de discussió científica. Analitzar la metodologia general d'elaboració de memòries i tesis doctorals.

 

 

Dades generals

Codi: 46812
Professor/a responsable:
FRANCES MONLLOR, JORGE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,30
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix