Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS EN LES TIC I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Las telecomunicaciones intervienen en sistemas, infraestructuras y servicios multidisciplinares que generan actividad ingenieril en expansión.
La concepción, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de las soluciones ha de ser metódica para garantizar la corrección frente a la gran envergadura de los proyectos que se acometen.
La supervisión y coordinación de los proyectos parciales de la obra aneja forman parte de la capacitación necesaria para el ejercicio profesional:

 • ICT A5: Infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios
 • REBT: Reglamentación electrotécnica para baja tensión

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación.

 • CGTP2 : Capacitat per a elaborar, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent-hi la supervisió i coordinació dels projectes parcials de l'obra annexa, les infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials (també els projectes de llar digital), les infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient (amb les corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica).

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O2 : Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber integrar tecnologies i sistemes de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioenginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia i telemedicina.
 • Saber elaborar, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, a més de supervisar i coordinar els projectes parcials de l'obra annexa; també en infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials (projectes de llar digital), infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient, amb les corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OE1: Advertir la coincidencia disciplinar entre las tecnologías de la comunicación, el control y la información: distintas interpretaciones del objeto de estudio, coincidencia del cuerpo de conocimiento y de las disciplinas instrumentales y metodológicas
OE2: Identificar los métodos adecuados para producir el conocimiento de diverso tipo, científico, artístico y técnico, que soporta a los proyectos multidisciplinares. Conocer las nociones y las implicaciones de los factores esenciales y los circunstanciales del diseño tecnológico
OE3: Adiestrar en la metodología arquitectural para diseñar soluciones a los problemas de las tecnologías de la sociedad de la información a partir de su especificación funcional
OE4: Potenciar la actitud para acometer los problemas multidisciplinares de las TICC y capacitar para la integración de sus grandes sistemas multidisciplinares, en particular, los proyectos sobre inteligencia ambiental
OE5: Conocer las regulaciones que son de aplicación, entre ellas las de las infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales y la reglamentación electrotécnica para baja tensión

OF1: Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de telecomunicación
OF2: Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente, asegurando la calidad del servicio
OF3: Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

 

 

Dades generals

Codi: 46810
Professor/a responsable:
GARCIA CHAMIZO, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix