Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APLICACIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE LES TELECOMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura aportarà a l'estudiant una visió ampliada dels camps d'actuació de les telecomunicacions. Els continguts del temari pretenen donar una panoràmica d'aplicacions en les quals és possible o necessari l'ús de les telecomunicacions en col·laboració amb altres ciències.

En ser una assignatura d'aplicació, és necessari disposar d'uns amplis coneixements de les telecomunicacions, per la qual cosa és aconsellable haver cursat prèviament les assignatures "Tècniques Avançades de Processament Digital", "Instrumentació Electrònica" i "Disseny i Instal·lació de Xarxes de Comunicacions". Partint d'aquests coneixements previs es proposaran una sèrie de problemes específics que abasten diferents àrees del coneixement en els quals és possible aplicar les telecomunicacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT15 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant a nivell acadèmic com professional.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación.

 • CGTP1 : Capacitat per a integrar tecnologies i sistemes propis de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioienginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O13 : Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber integrar tecnologies i sistemes de l'enginyeria de telecomunicació amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris, com ara bioenginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia i telemedicina.
 • Saber elaborar, dirigir, coordinar i fer la gestió tècnica i econòmica de projectes sobre sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, a més de supervisar i coordinar els projectes parcials de l'obra annexa, també en infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials (projectes de llar digital), infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient, amb les corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir com a usuari les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Realitzar i interpretar informes pericials en l'àmbit forense.
 • Comprendre l'aplicació de les xarxes de comunicacions en els sistemes de telemedicina.
 • Comprendre els sistemes d'adquisició de senyals en bioingeniería i aplicar tècniques de tractament digital a senyals biomèdics.
 • Investigar sobre tendències i impacte de la nanotecnologia en les telecomunicacions.
 • Adaptar els coneixements adquirits sobre diferents àmbits de treball.

 

 

Dades generals

Codi: 46809
Professor/a responsable:
GIMENO NIEVES, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix