Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS AVANÇATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los sistemas electrónicos digitales cada vez están más presentes en cualquier equipo electrónico, además  su evolución y diseño está ligado al progreso de integración de los circuitos integrados. Sin embargo, continúa siendo necesario dotar al diseñador de Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados, no solo de capacidad de análisis y síntesis, si no además de posibilidad de conocer las nuevas metodologías y tendencias en el diseño digital.

La utilización de lenguajes de descripción hardware y su implementación en dispositivos reconfigurables son competencias que se adquieren en esta asignatura, además aporta conocimientos para iniciar investigaciones relativas a los SED avanzados

Esta asignatura está relacionada con la asignatura del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Sistemas Electrónicos Digitales, y además se complementa con Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados del Master. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT11 : Capacitat per a dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.
 • CTT12 : Coneixement dels llenguatges de descripció maquinari per a circuits d'alta complexitat.
 • CTT13 : Capacitat per a utilitzar dispositius lògics programables, com també per a dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O6 : Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • Saber dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber dissenyar components de comunicacions, com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en bandes diferents.
 • Saber comprendre i dominar els llenguatges de descripció de maquinari per a circuits d'alta complexitat.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber desenvolupar instrumentació electrònica, a més de transductors, actuadors i sensors.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir, com a usuari, les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Utilizar los lenguajes de descripción hardwre para el diseño 
 • Diseñar sistemas electrónicos digitales mediante un lenguaje espescífico. VHDL.
 • Utilizar las diferentes técnicas de diseño electrónico digital.
 • Utilizar herramientas de síntesis, simulación y verificación para sistemas electrónicos ditales
 • Aplicar los microcontroladores para el diseño de circuitos electrónicos digitales específicos

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 46806
Professor/a responsable:
GREDIAGA OLIVO, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix