Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY DE CIRCUITS I SISTEMES INTEGRATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

"Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados" (DCSI - 46805) es una asignatura en la que el estudiante entra en contacto con la tecnología actual de fabricación los circuitos integrados VLSI, con un énfasis especial en los dispositivos digitales. En ella se tratan en profundidad aspectos relacionados con la fabricación, encapsulado y con soluciones modernas de mejora de prestaciones y fiabilidad de este tipo de circuitos. También se profundizará en las metodologías de diseño y los útiles asociados necesarios para obtener circuitos integrados competitivos, tales como lenguajes de descripción hardware (Verilog y VHDL), herramientas de síntesis, herramientas CAD de diseño VLSI, herramientas de simulación de circuitos (SPICE), diseño para testabilidad, etc. que los estudiantes aprenderán de forma práctica e interactiva. Las actividades de teoría se realizarán en un aula de teoría, mientras que las prácticas de laboratorio se realizarán en el Laboratorio de Electrónica de la Escuela Politécnica Superior.

Las asignaturas "Fundamentos Físicos de la Ingeniería I" (código 20003), "Electrónica Dogital" (código 20005), "Electrónica Analógica"  (código 20011) y "Sistemas Electrónicos Digitales" (código 20016), suponen una recomendación previa para cursar la asignatura teniendo una base suficiente de conocimientos que es preciso, en todo caso, analizar, consolidar y formalizar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT10 : Capacitat per a dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • CTT13 : Capacitat per a utilitzar dispositius lògics programables, com també per a dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • O4 : Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • O7 : Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dissenyar i fabricar circuits integrats.
 • Saber dissenyar components de comunicacions com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en bandes diferents.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber dissenyar components de comunicacions com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en bandes diferents.
 • Saber comprendre i dominar els llenguatges de descripció de maquinari per a circuits d'alta complexitat.
 • Saber utilitzar dispositius lògics programables, a més de dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Saber desenvolupar instrumentació electrònica, a més de transductors, actuadors i sensors.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit del desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar, a més de fer servir, com a usuari, les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los fundamentos físicos y tecnológicos relacionados con el diseño de sistemas electrónicos integrados.
 • Conocer y saber aplicar las metodologías y técnicas empleadas en el diseño y comprobación de sistemas integrados a nivel físico.
 • Profundizar en el conocimiento de las metodologías de diseño de circuitos integrados basadas en el uso de lenguajes de descripción de hardware (HDLs) e integración de sistemas on chip (SoC).
 • Conocer las técnicas de verificación y test de circuitos integrados.
 • Conocer los procesos de fabricación y encapsulado de circuitos integrados digitales, analógicos y mixtos.
 • Conocer las líneas de investigación actuales en tecnología electrónica.

 

 

Dades generals

Codi: 46805
Professor/a responsable:
MARTINEZ ALVAREZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix