Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura busca proporcionar conocimientos y habilidades necesarias para abordar la realización de proyectos completos en las distintas alternativas de sistemas de telecomunicación, para la provisión de diferentes redes de comunicaciones. Para el desarrollo de la asignatura es necesario haber cursado (o estar cursando simultaneamente) la asignaturas de complementos de formación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Comprendre i expressar-se en un idioma estranger en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT14 : Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT8 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT6 : Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CTT8 : Capacitat per a realitzar la planificació, la presa de decisions i l'empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • CTT9 : Capacitat per a resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O2 : Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • O3 : Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris
 • O5 : Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • O8 : Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • Saber modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • Conéixer el funcionament i l'organització d'Internet.
 • Saber aplicar les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, a més de les noves arquitectures basades en models de components, programari intermediari i serveis.
 • Saber planificar, prendre decisions i empaquetar xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • Saber resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a la formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer front, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinari, a més de fer servir, com a usuari, les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de contenidos multimedia.
 • Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, aplicaciones, servicios y contenidos.
 • Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de seguridad, el escalado y el mantenimiento.

 

 

Dades generals

Codi: 46803
Professor/a responsable:
BLEDA PEREZ, SERGIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix