Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SERVEIS MULTIMÈDIA PER A DISPOSITIUS MÒBILS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura abarca el diseño, implementación, e implantación de servicios multimedia destinados a dispositivos móviles, como sitios web adaptados a la interfaz de estos dispositivos, contenidos de audio y video optimizados para su ancho de banda y capacidad de procesamiento, y aplicaciones que se instalan de forma nativa en ellos. 

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS PARA GESTIÓN DE CONTENIDOS (código 46801).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT11 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT12 : Tenir capacitat per a imaginar nous productes i serveis en l'àmbit de la professió.
 • CT14 : Tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • CT16 : Assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • CT2 : Ser capaç de gestionar la informació i el coneixement en l'àmbit disciplinar propi i tenir un nivell d'usuari en les eines bàsiques en TIC.
 • CT3 : Ser capaç de comunicar-se correctament, en els registres oral i escrit, en l'àmbit disciplinar propi.
 • CT4 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT5 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CT6 : Capacitat per a resoldre problemes.
 • CT7 : Capacitat per a prendre decisions.
 • CT9 : Tenir capacitat de raonament crític.

 

Competencias específicas:>>Módulo de tecnologías de telecomunicación.

 • CTT5 : Capacitat per a dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • CTT6 : Capacitat per a modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar,administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • CTT7 : Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, els models de components, el programari intermediari i els serveis.

 

Competències Bàsiques i Generals

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • O11 : Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • O12 : Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • Saber modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • Conéixer el funcionament i l'organització d'Internet.
 • Saber aplicar les tecnologies i els protocols d'Internet de nova generació, a més de les noves arquitectures basades en models de components, programari intermediari i serveis.
 • Saber planificar, prendre decisions i empaquetar xarxes, serveis i aplicacions, considerant la qualitat del servei, els costos directes d'operació, el pla d'implantació, la supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, a més de gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • Saber resoldre la convergència, la interoperabilitat i el disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, a més de la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.
 • Saber emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Saber considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional, a més dels valors d'igualtat.
 • Saber assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • Saber adoptar el mètode científic en el plantejament i la realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals.
 • Ser autocrític en l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • Saber assimilar amb facilitat tecnologies actuals, gràcies a una formació analítica i crítica suficient.
 • Saber motivar i tenir motivació per la qualitat i la sostenibilitat.
 • Saber transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic multidisciplinari.
 • Ser responsable en el compliment d'objectius i terminis.
 • Saber treballar en grup.
 • Saber fer font, projectar i resoldre problemes reals de la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • Conéixer i saber aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • Saber gestionar la informació i el coneixement en el seu àmbit disciplinar, a més de fer servir, com a usuari, les eines bàsiques en TIC.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Conocer las características de las redes de telefonía móvil y del hardware de los dispositivos, y entender las limitaciones y otras consideraciones que éstas suponen a los servicios prestados a dichos dispositivos.
 • Conocer los diferentes paradigmas existentes para el desarrollo de servicios para dispositivos móviles y ser capaz de determinar el más conveniente dado un caso concreto.
 • Capacidad para diseñar interfaces usables y accesibles que se adapten a la interfaz de cada tipo de dispositivo.
 • Ser capaz de seleccionar y utilizar las tecnologías adecuadas para el desarrollo de sitios web adaptados al navegador de los dispositivos móviles.
 • Conocer los diferentes formatos de codificación de audio y video soportados por los dispositivos y ser capaz de seleccionar y utilizar el más adecuado para una plataforma y red determinadas.
 • Capacidad para desarrollar aplicaciones nativas siguiendo la guía de estilo de la plataforma, que aprovechen el hardware del dispositivo para mostrar gráficos 3D, y capturar y reproducir audio y vídeo. 

 

 

 

Dades generals

Codi: 46802
Professor/a responsable:
LOZANO ORTEGA, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix