Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENT I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura optativa del Máster de Química Ambiental y Sostenible.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG2 : Ser capaç d'avaluar el grau de sostenibilitat d'un procés químic.
 • CG3 : Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • CG9 : Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant social com professional.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE23 : Conèixer i saber aplicar les possibilitats del reciclatge i la correlació amb la ciència de materials.
 • CE24 : Saber classificar els residus, d'acord amb la naturalesa orgànica o inorgànica, i les possibilitats de reciclatge que presenten.
 • CE25 : Ser capaç de desenvolupar algunes de les tecnologies disponibles que puguen ser aplicades als processos de reciclatge de residus.
 • CE26 : Conèixer les característiques i tipologies dels residus i saber seleccionar les tècniques idònies per al reciclatge.
 • CE27 : Conèixer el funcionament dels equips i les instal·lacions relacionats amb els sistemes de reciclatge dels residus més comuns.
 • CE28 : Conèixer l'estat de la tecnologia mundial sobre tractament de residus, a més de les tendències previsibles.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i aplicar les possibilitats del reciclatge i la correlació amb la ciència de materials.
 • Conéixer la classificació dels residus, atenent-ne a la naturalesa orgànica o inorgànica, a més de les possibilitats de reciclatge que presenten.
 • Desenvolupar algunes de les tecnologies disponibles que puguen ser aplicades als processos de reciclatge de residus.
 • Estudiar les diverses característiques i tipologies dels residus i relacionr-les amb les tècniques idònies per al reciclatge.
 • Conéixer el funcionament de les instal·lacions i els equips relacionats amb els sistemes de reciclatge dels residus més comuns.
 • Conéixer l'estat de la tecnologia mundial sobre tractament de residus, a més de les tendències previsibles.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer y aplicar las posibilidades del reciclaje y su correlación con la ciencia de materiales.
• Conocer la clasificación de los residuos atendiendo a su naturaleza orgánica o inorgánica, así como las posibilidades de reciclaje que presentan.
• Desarrollar algunas de las tecnologías disponibles que puedan ser aplicados a los procesos de reciclado de residuos.
• Estudio de las diversas características y tipologías de los residuos, correlacionándolo con las técnicas idóneas para su reciclaje.
• Conocer el funcionamiento de los equipos e instalaciones relacionados con los sistemas de reciclaje de los residuos más comunes.
• Conocer el estado de la tecnología mundial sobre tratamiento de residuos, así como sus previsibles tendencias.
• Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los conceptos correspondientes a esta materia.

 

 

Dades generals

Codi: 45416
Professor/a responsable:
CONESA FERRER, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix