Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUALITAT EN EL LABORATORI D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura se pretende que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en asignaturas cursadas con anterioridad, así como conceptos nuevos relacionados con la calidad en el laboratorio de análisis medioambiental, a la resolución de problemas analíticos reales y a la generación de resultados analíticos de calidad. En esta asignatura se pretende, además, que el alumno sea capaz de estudiar y planificar la actividad a realizar, tanto de manera individual como en grupo, haciendo uso de la bibliografía a su alcance y de conceptos teóricos adquiridos tanto en esta asignatura como en asignaturas cursadas con anterioridad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG5 : Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell avançat.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip i comprendre'n la importància.
 • CG9 : Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant social com professional.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE18 : Conèixer i saber aplicar les principals normes de qualitat emprades en un laboratori d'anàlisi mediambiental.
 • CE19 : Tenir coneixements i saber manejar les tècniques multivariables com a eina de l'anàlisi exploratòria de dades experimentals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les principals normes de qualitat a aplicar en un laboratori d'anàlisi mediambiental.
 • Adquirir els coneixements bàsics i l'ús de les tècniques multivariants com a eina de l'anàlisi exploratòria de dades experimentals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Objetivos formativos:

Aplicar el proceso analítico, los estándares y el tratamiento estadístico de los datos experimentales para obtener resultados analíticos de calidad.

Conocer la terminología y conceptos habituales en calidad de laboratorio.

Conocer los sistemas de calidad aplicados a los laboratorios analíticos.

Conocer los métodos de evaluación externa e interna de la calidad de los laboratorios.

- Objetivos específicos:

Ampliar los conocimientos de los alumnos sobre conceptos importantes en metrología en química, tales como trazabillidad de los resultados analíticos, incertidumbre de los resultados experimentales y validación de métodos analíticos. Concienciar a los alumnos de la importancia de la calidad en los laboratorios analíticos. Conocer las principales Normas de Calidad a aplicar en un laboratorio de análisis medioambiental.

 

 

Dades generals

Codi: 45414
Professor/a responsable:
CANALS HERNANDEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix