Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Técnicas Avanzadas de Análisis Mediomabiental se encuadra en el Máster de Química Ambiental y Sostenible y complementa los contenidos impartidos en otras asignaturas de este mismo máster. Esta asignatura propone dar al alumno un conocimiento general sobre el uso de técnicas analíticas en el análisis de muestras medioambientales, prestando especial atención a aquellas técnicas que no han sido ya estudiadas en otras asignaturas de Grado o el mismo Master. En particular se busca que el alumno maneje los conceptos básicos del proceso Analítico Total, desde la toma de muestras hasta la preparación de informes y presentación de los resultados. Se plantearán actividades complementarias que permitan un conocimiento profundo de las técnicas analíticas de interés en el estudio y caracterización de muestras medioambientales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat amb la química ambiental i sostenible.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip i comprendre'n la importància.
 • CG9 : Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant social com professional.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF3 : Dominar i ser capaç de desenvolupar i aplicar nous processos analítics a mostres d'interès mediambiental.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE15 : Conèixer la problemàtica de l'especiació química en el medi ambient.
 • CE16 : Conèixer i saber aplicar les principals metodologies de preparació de la mostra aplicades a l'especiació en mostres mediambientals.
 • CE17 : Conèixer i saber aplicar les tècniques bàsiques i avançades de separació i detecció, basant-se en l'estudi de casos concrets.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer i saber aplicar el procés analític total emprat en anàlisi de mostres d'interés mediambiental.
 • Conéixer la problemàtica de l'especiació química en el medi ambient.
 • Conéixer les principals metodologies de preparació de la mostra aplicades a l'especiació en mostres mediambientals.
 • Conéixer les tècniques bàsiques i avançades de separació i detecció, basades en l'estudi de casos concrets.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Conocer y saber aplicar el proceso analítico total empleado en análisis de muestras de interés medioambiental.

• Conocer la problemática de la especiación química en el medio ambiente.

• Conocer las principales metodologías de preparación de la muestra aplicadas a la especiación en muestras medioambientales.

• Conocer las técnicas básicas y avanzadas de separación y detección de contaminantes emergentes orgánicos en muestras medioambientales.

• Conocer las técnicas básicas y avanzadas de separación y detección de metales, metaloides y no metales en muestras medioambientales.

• Conocer las técnicas básicas y avanzadas de determinación de nanomateriales y microplásticos en muestras medioambientiales

• Introducir el acoplamiento entre técnicas como herramienta de análisis.

 

 

 

Dades generals

Codi: 45413
Professor/a responsable:
GRINDLAY LLEDO, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix