Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA DEL SÒL I DE LA LITOSFERA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Química del suelo y la Litosfera está destinada a que dentro de la especialización en Química Ambiental del máster de Química Ambiental y sostenible el alumno conozca con detalle la constitución y funcionamiento de la Litosfera, y de forma particular los factores que conducen a la formación de suelo debido a las interacciones entre Atmósfera, Hidrosfera y Litosfera, junto con los distintos procesos y reacciones químicas que tienen lugar en el suelo y que están implicados en la vida, movimiento y trasporte de sustancias en el suelo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
 • CG4 : Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
 • CG5 : Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell avançat.
 • CG6 : Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de la química ambiental i sostenible.
 • CG7 : Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la química ambiental i sostenible.

 

Competències transversals

 • CT1 : Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
 • CT2 : Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç d'elaborar i defensar projectes.

 

Competències específiques:>>fonamentals

 • CF10 : Conèixer en profunditat la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient.

 

Competències específiques:>>d'especialització

 • CE41 : Conèixer l'estructura i la composició de la litosfera terrestre.
 • CE42 : Saber interpretar i predir el sentit de les principals reaccions químiques que poden produir-se en la litosfera terrestre.
 • CE43 : Saber utilitzar els principals models que descriuen el moviment de substàncies químiques rellevants al planeta Terra.
 • CE44 : Coneixer els principals riscos de destrucció del sòl.
 • CE45 : Ser capaç d'avaluar, a partir de diverses condicions prèvies, els riscos que diverses activitats comporten al sòl.
 • CE46 : Saber utilitzar els mitjans fonamentals per a evitar la destrucció del sòl.
 • CE47 : Saber emprar les principals tècniques de recuperació d'ambients danyats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la legislació sectorial vigent en matèria de medi ambient i els mètodes de cerca.
 • Descriure l'estructura i la composició de la litosfera terrestre.
 • Interpretar i predir el sentit de les principals reaccions químiques en la litosfera terrestre.
 • Utilitzar els principals models que descriuen el moviment de substàncies químiques rellevants al planeta Terra.
 • Descriure els principals riscos de destrucció del sòl.
 • Avaluar, a partir de diverses condicions prèvies, els riscos de diverses activitats en el sòl.
 • Utilitzar els mitjans fonamentals per a evitar la destrucció del sòl.
 • Utilitzar les principals tècniques de recuperació d'ambients danyats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer la compoción y comportamiento de la Litosfera y del suelo.

Conocer las reacciones que tienen lugar en el suelo.

Conocer los metodos oficiales de análisis de suelos

Conocer y saber aplicar las normativas vigentes que determinan los parámetros de calidad de suelos.

 

 

Dades generals

Codi: 45412
Professor/a responsable:
SANCHEZ ANDREU, JUAN
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 0,12
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 0,12
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix